«

»

Print this نوشته

“در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم” منتشر شد!

“در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم” شامل ۵۶ گفتگو با ۲۳ تن از ایرانیان اهل نظر، سیاست و ادب و هنر است که از میان حدود سیصد گفتگوی انجام شده با ده‌ها تن دیگر از هم‌میهنان، در طول بیش از یک دهه، برگزیده و در یک اثر، مشتمل بر شش فصل، منتشر شد.

‌‌

 

“در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم” منتشر شد!

dar jostejo pasokh 2

دفتر حاضر جلد دومِ “در جستجوی پاسخ” است که دفتر نخست آن، شامل همه‌ی گفتگوهای من با زنده یاد داریوش همایون، سال پیش ـ ژانویه ۲۰۱۲ ـ توسط انتشارات “بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطه‌خواهی” منتشر گردید. “در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم” شامل ۵۶ گفتگو با ۲۳ تن از ایرانیان اهل نظر، سیاست و ادب و هنر است که از میان حدود سیصد گفتگوی انجام شده با ده‌ها تن دیگر از هم‌میهنان، در طول بیش از یک دهه، برگزیده و در یک اثر، مشتمل بر شش فصل، منتشر شد.

‌****

‌‌‌

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

مجموعه مصاحبه‌

فرخنده مدرّس


نشر بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه‌خواهی

bonyadhomayoun / Sand 13

21073 Hamburg

Germany

bonyadhomayoun@hotmail.comتاریخ نشر: خرداد ۱۳۹۲
ISBN: 978-3-00-042335-2

 ‌

بها:  ۳۰ یورو

 ‌

 ****

‌‌

فهرستفصل اول: گستره‌ی دین در حیات اجتماعی ایرانیان


دکتر جواد طباطبائی

حسن یوسفی اشکوری

جدید جهان عربی ـ اسلامی

“حق فرمانروائی از آنِ خداوند”

دکتر محمدرضا خوبروی پاک

به نظام عرف قانونی

محمد امینی

محسن کدیور

فصل دوم: گذار از ژرفای عقب‌ماندگی

‌‌

دکتر ماشاءالله آجودانی

دکتر جمشید بهنام

دکتر احسان یارشاطر

دکتر جلال خالقی‌مطلق

دکتر علینقی عالیخانی

دکتر حسن منصور

تیمسار فریدون جم

پرفسور گوئل کهن

فصل سوم: ایران در کانون اندیشه‌ی مدرن

دکتر محمدرضا خوبروی پاک

چند گونگی قومی

 و ولایات و دستورالعمل حکام”

دکتر مهرداد پاینده

حسن یوسفی اشکوری

ساسان مسیبی

فصل چهارم: جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

مهشید امیرشاهی

نیلوفر بیضایی

آرش جودکی

دکتر مهرداد پاینده

فصل پنجم: جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقلال و جهان‌گرایی


دکتر موسی غنی‌نژاد

فرهاد یزدی

دکتر حسن منصور

(جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)

(جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)

دکتر پرویز مینا

حمید شوکت

به کتاب “در تیررس حادثه”

داریوش آشوری

برای بازگشت به “خود”

فصل ششم: رشد اجتماعی ـ اقتصادی بر گرانیگاه آزادی و استقلال انسان

دکتر موسی غنی‌نژاد

دکتر مهرداد پاینده

دکتر حسن منصور

‌****

PDF