«

»

Print this نوشته

‌…

‌‌

بازخوانی ده شب

به‌کوشش ماندانا زندیان

Ten Nights1 Kopie

«نسل جوان ایران مدت‌هاست به ضرورتِ فراتر رفتن از خود و باریک ‌شدن در افقِ دانایی دورانی که هر حادثه در آن رخ داده، اندیشیده است؛ که برای دریافتن معناهایی که در هر پدیده هست، باید به کل ارزش‌های جامعه در آن بازة زمانی نگریست، چنان که برای درک هر اثر می‌باید به افق زندگانی و جهان‌بینی و فرهنگ جامعه، و نه تنها آفرینندة آن اثر پرداخت.»

برگرفته از: پیش‌گفتار

 

PDF