«

»

Print this نوشته

در جستجوی پاسخ / فهرست

در جستجوی پاسخ

گفتگو با داریوش همایون

فرخنده مدرس

نشر بنیاد داریوش همایون

bonyadhomayoun / Sand 13

21073 Hamburg

Germany

bonyadhomayoun@hotmail.com

 

ISMB 978-3-00-03589-0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PDFــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست:

پیشگفتار

بخش ۱

            ایران ماهیت برتر

                        تحمیل خود به جغرافیای سیاسی ـ برآمدن اندیشه‌ای نو

                        حفظ تمامیت و یکپارچگی ایران پیمانی با خود از نوجوانی تا…..

                        صلحی در خدمت دمکراسی

                        خطر حمله نظامی ‌به‌ایران و وظائف ما

                        علت و پیامد جنگ را نباید دور زد

                        جنگ دیگر درمیان گزیدار‌ها نیست

                        بازگشت به شرایط پیش از گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا

                        مسئله جلوگیری از جنگ است، روابط عمومی‌نیست

                        ایران یک هسته سخت دارد

                        هسته سختی هست که نخواهد گذاشت

بخش ۲

            یکپارجگی ملی و مسئله اقوام ایرانی

                        دمکراسی و حقوق بشر، این است معنی حق تعیین سرنوشت

                        ملت شدن روی کاغذ نیست

                        چپ ایران و حساب‌های غلط ملت‌سازان

                        ایران یک کشور و یک ملت

بخش ۳

            جنبش سبز ـ جنبش دگرگونی

                        برای پایان دادن به بن بست سه دهه

                        مبارزه و مبارزان را‌‌ رها نباید کرد

                        جبهه مخالفی از یک ائتلاف نیرومند در پیش است

                        دیگر نوشته، بر دیوار است

                        قدرت و زیبائی پدیده‌ای بی‌مانند

                        اجزاء جنبش سبز همه به هم نیاز دارند

                        پاسخ‌هائی به اعتراضات یک هوادار رژیم

                        زمان گسترش شعارهای مبارزه است

                        هنوز برای راه مسالمت‌آمیز دیر نشده است

                        ۳۱ سال برای کندن گوری به این بزرگی

                        راهی جز واژگون کردن ولایت فقیه نمانده است

                        ما جز جنبش سبز چه داریم؟

                        فاصله از کنترل تا تسلط

                        سخنان تازه‌ای از درون جنبش سبز

                        ما در رنج‌های مشترک خود یگانه‌ایم

                        جنبش سبز کوتاه نمی‌آید

                        می‌باید به کاروان پیوست

                        آن‌ها تنها آزادی ما را ندارند

                        بلوغ و جسارت در درون، سیاستبازی در بیرون

                        یک چشم ما باید به منظره کلی باشد

بخش ۴

            نگاهی دیگر به تاریخ دو انقلاب

                        آنگاه که رودخانة تاریخ به دریای پیشرفت برسد! نقد‌ها و پاسخ‌ها

                        اهمیت وظائف تاریخی و بزرگی رضاشاه

                        انقلاب مشروطه سرمشق زنده‌ای که باید از آن پیش‌تر رفت

                        مسئولیت شخصی و شرایط سیاسی و اجتماعی در انقلاب اسلامی

                        امروز هم اسباب و هم اراده‌اش را داریم

بخش ۵

            اوضاع ایران و کشورهای همسایه

                        تروریسم، بنیادگرائی اسلامی، جنگ افغانستان و چشم اندازها

                        پیش‌شرط‌ها و رابطه میان ایران و آمریکا

                        تأثیر انتخابات عراق برهمسایگان

                        اوباما، غزه، و درس‌هائی که رژیم اسلامی می‌گیرد

                        شکست در غزه و چشم انداز سیاست عربی رژیم اسلامی

بخش ۶

            سیاست و احزاب

                        نخستین گفتگو

                        ۲۸مرداد: «پیروزی» قهرمان ملّی و۵۰ سال زیستِ پیروان در ناکامی

                        منفردین و سیاست اتمیزه نسخه‌ای برای بی‌اثری و رشد نظامهای…

                        انتخابات در جمهوری اسلامی ‌و استراتژی مبارزه از بیرون

                        آخوند‌ها دیر به وعده‌گاه با تاریخ رسیده‌اند

                        انتخابات و نقش‌های متفاوت مخالفان درون و بیرون

                        بحران اتمی، تحریم و جنگ