«

»

Print this نوشته

Jeld 1

یک زندگانی و پرسش‌های بی‌شمار

برگزیده‌هایی از گفتگوها با داریوش همایون

 ‌

نشر بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه‌خواهی

 

تاریخ انتشار: مهرماه ۱۳۹۴

‌ 

bonyadhomayoun / Sand 13

21073 Hamburg

Germany

 ‌

bonyadhomayoun@hotmail.com

 ‌

ISBN 978-3-00-049933-3

 

Khatati 2خطاطی از: ماندانا زندیان

درگیر تلاشی هستم و تا سال‌های دراز آینده، تا آینده‌ای که در مه زمان پوشیده است، درگیـرش خواهم ماند؛ باشم یا نباشم. آنچه از زندگیم می‌ماند چندان ربطی به حضور فیزیکی‌ام نخواهد داشت. زندگـیم آن خواهد بود که بر من روی نمی‌دهد.  (من و روزگارم ـ ص ۲۳۵)

*****

فهرست

 

 

بخش ۱: پاسخ از بلندای نظر و سیاست

بخش ۲: پیکار با رژیم در پرتو اولویتِ حفظ ایران

 ‌

بخش ۳: سیاست و فرهنگ زیر بار دین و خرافات

بخش ۴: روشنفکری ایران و درس‌های انقلاب اسلامی

 ‌

بخش ۵: بازگشت به شاه‌راه ترقی

 ‌

بخش ۶: سال‌های آخر؛ هم‌آواییِ ارغنون با نغمه‌های درون

‌‌‌PDF