«

»

Print this نوشته

بیرون از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم / فهرست

بیرون از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم

داریوش همایون

 

نشر بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه‌خواهی

bonyadhomayoun / Sand 13

21073 Hamburg

Germany

bonyadhomayoun@hotmail.com


ISMB  ۹۷۸-۳-۰۰-۰۳۸۹۰۰-۹

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست

پیشگفتار

بخش ۱

تعهد به نیاخاک کهن

جنگ با وسائل دیگر

بد‌تر از همه ۲۸ سال

شهروند ایران یا شهروند قوم؟

سایه دراز جنگی دیگر

سوار شدن بر قطار عوضی

پیش از یک دیوار تازه

زمینه واقعی همرائی ملی

دو راهی کردستان

لیبرال دمکرات‌ها و مسئله قومی ایران

پس از گفت‌و‌شنود بیهوده، هشدار

انتخاب سیاهی در کار نیست

از پشت کدام منشور؟

راه سراشیب فدرالیسم زبانی

بخش ۲

سرمشق‌های پویش پیشرفت

صد سال از روزنامه نگاری به سیاست  ـ اندیشه‌هائی دربارة دو “کاریر“ یک زندگی

پیروزی صنفی در متن شکست حرفه‌ای

آزادی، مسئولیت، سانسور ـ با نگاهی به سانسور رسانه‌ها در عصر پهلوی

رفتن به ژرفای جنبش مشروطه

خشت نو از قالب دیگر

انقلابی که ایران را چند سده پیش انداخت

بخش ۳

روبرو شدن با عناصر، عوامل و جبهه‌های واپسماندگی

یکبار دیگر جنگ شیعه و سنی

اگر فورد شکست نخورده بود

گذشته بد مال دیگران است

سودای آزاد کردن گذشته

اگرها در تاریخ

مرز تازه زشتی و بدی

سیاست شانزده ساله‌ها

در انتظار ظهور

همیشه به خود مشغول

رابطه معجزه و عجز

جغرافیای شوربختی ما

“سربلندی“ نسل انقلاب

تراژدی نه، همه فاجعه

آن سوی بنی آدم اعضای یک پیکر

محمدرضا پهلوی: سرگشته میان مذهب و فرنگی‌مآبی

روایت دیگری از فاشیسم مذهبی ما

عوامزدگی و سرامد‌گرائی

بخش ۴

جهان‌بینی خوش‌بینی، امید به دگرگونی

نبرد فرهنگ با زندگی

بیست و نهمین سال

رستگاری در روانپارگی

کدام شبح افتاده است؟

معجزه‌ای که ممکن است

مردی که از خود فرا‌تر رفت

بخش ۵

وقار سبز زیر فشار سیاه؛ تاب‌آوری یک جنبش اجتماعی

برگ زرین تاریخ ایران

پس از نخستین مرحله

هنر “ممکن“ و قدرت موهوم

واقعیات میدان و واقعیات تاریخ

جنبش سبز به عنوان مخالف و جایگزین

جنبش‌های نافرجام ما

بیانیه برونرفت از بحران

جنبش سبز در خیابان خلاصه نمی‌شود

پیشمرگان پیکار مردم

جنبش آگاهی و رهائی

بخش ۶

گفتگو با نسل چهارمِ صدساله تاریخ مدرن ایران

خیزش جامعه شهروندی ایران

بیرون از جهان سوم در تهران

گفت و شنودی با یک هوادار رژیم اسلامی

گلی که نشان بهار می‌شود

سخنی دیگر با هوادار رژیم

“انقلاب سبز، انقلاب آگاهی“

جنبش سبز ما را از قفس درونیمان رهانید

گفت و شنودی با جوانانی از درون

همچنان “برگ زرین تاریخ ایران“

در گفتگوئی با دوستان جوان از درون

سیاست، پویش قدرت، فرهنگ سازی

بخش ۷

در خدمت استراتژیِ پیکار سیاسیِ مردمی

انتخاباتی نه آزاد نه بی معنی

مبارزه بجای سرنگونی

در تعریف مبارزه و سرنگونی

نخست ببینیم هدف ما چیست؟

مکتب تازه “مبارزه“

از ما چه بر می‌آید؟

رهبری و مبارزه مدنی

پادشاهی و رهبری

در محدودیت‌ها و امکانات

“گفتمان“ مطالبه محور

پیکار سیاسی مردمی

بحران اتمی، تحریم و جنگ

همکاری بر اصول، نه با کسان

بخش ۸

کارزار دمکراسی، راه‌ها و ابزارها

پیامی به کنگره سازمان فدائیان ایران (اکثریت)

اصلاح طلبی و اصلاح طلبان

استراتژی نادرست در همگرائی

بررسی جامعه‌شناختی جنبش اجتماعی ایران

گشادن گره ٢٨ مرداد

پیوند دین و زور

توافق بر زمینه‌های مشترک

چرخشگاه انتخابات غیر آزاد

روح سبز زمان

دمکراسی آپارتاید

پادشاهی همه چیز نیست ولی لیبرال دمکراسی هست

نامه سرگشاده به همرزمان

حق فردی و مسئولیت اجتماعی

دمکراسی و حقوق بشر در بافتار ایران

بخش ۹

سخنرانی‌ها در دفتر پژوهش ح. م. ای.

بررسی قعطنامه کنگره هشتم حزب

فدرالیسم؛ حامیان آن، وظایف ما

تجربه یک ایرانی آذربایجانی

پاسخ به برخی نظرات راجع به مواضع حزب

جنبش سبز و چشم انداز آن

اگر ملت ایران وجود ندارد تمامیت ارضی هم وجود نخواهد داشت

اولویت ما بیش از همیشه باید حفظ ایران باشد

PDF