«

»

Print this نوشته

گذر از رژیم اسلامی شرط است و نه اصل / علی کشگر

آقای مهتدی اگر نمی‌دانید، از این پس بدانید که، ما طرفداران مشروطه پادشاهی که از نظر شما «بسیار تندرو، افراطی و تمامیت‌خواه» هستیم و «پرخاشگرانه برخورد» می‌کنیم، براین نظریم که در عین وفاداری تمام‌قد به شاهزاده رضاپهلوی، نماد وحدت ملیِ ایران، بعنوان ایرانیِ مشروطه‌خواه، پاسدار اولویت خود یعنی یکپارچگی ملی و حفظ تمامیت ارضی و استقرار حکومت قانون بر پایۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هستیم.

abdullah_mohtadi

گذر از رژیم اسلامی شرط است و نه اصل

‌ ‌علی کشگر

‌ ‌

آقای مهتدی اگر نمی‌دانید، از این پس بدانید که، ما طرفداران مشروطه پادشاهی که از نظر شما «بسیار تندرو، افراطی و تمامیت‌خواه» هستیم و «پرخاشگرانه برخورد» می‌کنیم، براین نظریم که در عین وفاداری تمام‌قد به شاهزاده رضاپهلوی، نماد وحدت ملیِ ایران، بعنوان ایرانیِ مشروطه‌خواه، پاسدار اولویت خود یعنی یکپارچگی ملی و حفظ تمامیت ارضی و استقرار حکومت قانون بر پایۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هستیم. و برخلاف تعبیر شما نه «پرخاشگرانه» و «تمامیت‌خواهانه» بلکه برپایه اولویت‌هایمان به شما یادآور شویم، درست است که: رژیم اسلامی بزرگترین دشمن ایران و ایرانیان است. اما اولویت ما مشروطه‌خواهانِ پادشاهی خلاصه در دشمنی با رژیم اسلامی نمی‌شود.  بلکه اولویت ما پس گرفتن ایران از رژیم ملاها و ساختن دوباره میهن و بیرون آوردن ایران از واپسماندگی است. لذا از سرراه برداشتنِ رژیم اسلامی شرط است نه اصل. از همین‌رو ما مشروطه‌خواهان نمی‌توانیم «به نام رهانیدن ایران از چنگال حزب‌اللهی و بسیجی با مجاهدی که روی حزب‌اللهی و بسیجی را از هم سفید کرده است، یا با سازمان‌های قومی که در پایان راه به تجزیه ایران می‌اندیشند دست همکاری» دهیم و در فردای پیروزی بر رژیم اسلامی از نو برای حفظ ایران به جنگ آنها برخیزیم.