«

»

Print this نوشته

..

پادشاهی موروثی یک امتیاز بنابر شکل‌گیری تاریخی و ملی ایران است که داده می‌شود و حق نیست که نتوان از کسی گرفت. اعطای این امتیاز بنا برسُنت تاریخیِ ایران ضروری و ضامن وحدتِ تاریخی و ملی ایران است.

photo_2023-02-18_18-31-24