«

»

Print this نوشته

تیشه به ریشه زدن وسیله نیست انهدام است

‌همان طور که بسیارى متوجه شدند اخیراً یک فعال سیاسى بنام حسن عباسى که در ابتدا تحلیل‌گر سیاسى بود و اینک به فعال سیاسى مبدل شده است، در سخنرانى خود تلاش کرد بذر نفاق و کین‌توزى را در میان مخاطبان خود بکارد، به این امید که بتواند با افشاگرى با برخى از مسایل ناشناخته تسویه حساب  کند. اما به گمانم در نیت درونى ایشان چیزى موج مى زد که پیشتر ما آن را در تاریخِ مبارزات نازیسم مطالعه کرده بودیم.

 ‌

تیشه به ریشه زدن وسیله نیست انهدام است

همان طور که بسیارى متوجه شدند اخیراً یک فعال سیاسى بنام حسن عباسى که در ابتدا تحلیل‌گر سیاسى بود و اینک به فعال سیاسى مبدل شده است، در سخنرانى خود تلاش کرد بذر نفاق و کین‌توزى را در میان مخاطبان خود بکارد، به این امید که بتواند با افشاگرى با برخى از مسایل ناشناخته تسویه حساب  کند. اما به گمانم در نیت درونى ایشان چیزى موج مى زد که پیشتر ما آن را در تاریخِ مبارزات نازیسم مطالعه کرده بودیم.

براى همه روشن است که هیتلر با بذر کین توزى و نفاق سعى مى‌کرد با صداى بلند و گوش خراش، مارکسیسم و یهودیان را مخاطب مبارزاتى خود قرار دهد تا به نیت باطنى خودْ که جز قدرت چیزى دیگرى نبود نزدیک شود. امروزه در جامعه ما برخى همان روش‌هاى فاشیستى را با ظاهرى مبدل  بکار گرفته‌اند تا در ابتدا براى خود دشمن داخلى بسازند و با فریاد و عربده‌کشى عده‌اى را دور خود جمع کنند تا مقدمه‌اى باشد براى سوداهاى بعدى.

اما به نظر مى‌رسد اگر ایشان قدرى مطالعات عمیق داشت و همه چیز را سطحى و  با عینک ایدئولوژیک نمى‌نگریست، فکر مى‌کنم قدرى به این مسئله آگاهى مى‌یافت که مخاطب قرار دادن ایرانشهر و تازیانه زدن به آن، دقیقاً مثل تیشه‌زدن به ریشه‌ى خود است. اگر قرار بر این باشد که براى – دشمن سازى- باید به هر چیزى متوسل شد، غیرممکن است که انسان با ماهیت خودش دشمنى کند. اما متأسفانه چون دهانه‌ى ایدئولوژیک گشاد است و محدودیت ندارد، دیده مى‌شود این افراد همه چیز خود را فداى آگاهى کاذب مى‌کنند؛حتى خویشتن خویش را.

وانگهى آنچه که نیاز به نصیحت دارد را باید گفت: آقاى عباسى خودتان را خسته نکنید نه مقدونیان، نه اعراب، نه مغولان در طول تاریخ نتواستند آبِ گواراى ایران را به چایى قهوه و دوغ بدل کنند چه برسد به افرادى مثل شما. ایران در ادوار تاریخ گواراتر از همیشه آبى روان و زُلال بوده و خواهد ماند. و همه مردم این سرزمینِ بزرگ از مدیترانه تا دریاى سرخ از آسیاى مرکزى تا جنوب هندوستان هم از آن خواهند نوشید.‌‌

نقل از کانال تأمّلی‌درباره‌ی‌ایران

‌ ‌

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سخنرانی حسن عباسی / به نقل از کانال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

http://bonyadhomayoun.com/wp-content/uploads/2019/01/Abasi-2.mp4