«

»

Print this نوشته

‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌«ایران هسته‌ای سخت دارد! هستۀ سختی که نخواهد گذاشت»‌

Zarif

‌‌                                                 ‌ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود

‌‌                                                         ‌خون دل‌ها خورده‌ایم

‌‌‌

پیدا شدن حتا کوچکترین نشانه‌های پیروزی دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند. در لحظه‌های اعلام موافقت قطعی میان نمایندگان دولت ایران و ۶ دولت کشورهای قدرتمند جهان که ایران را به جهانی تازه پرتاب خواهد کرد و دیوارهای انزوای سخت را درهم خواهد شکست، ما در اعلام شادمانی و تهنیت به ملت ایران در این پیروزی و به نشانۀ همدلی و هم‌نوایی، عنوان فوق را که در صدر یکی از روزنامه‌های درون ایران، سراپا در التهاب لحظه‌های فرارسیدن خبر توافقنامۀ قطعی، آمده است، تکرار می‌کنیم؛ و با همۀ آنان که تا کنون خون دل‌ها خورده‌اند تا ایران حفظ شود، هم‌صدا شده و مراتب قدردانی خویش را از استواری و پایداری هیئت نمایندگی ایران اعلام می‌داریم؛ بی آن که فراموش کنیم، هنوز سختی‌های بسیار در راه است، اما گام مهم نخست برداشته شده و ما همچنان به ارادۀ مردم ایران و فرزندان آن در گذر از سختی‌ها امیدواریم؛ و امیدواریم که این گام نخست همۀ «پیشگویان نابودی» و دست در کاران «نافرجامی» ایران را به خود آورد. ما هیچگاه از فرزندان ایرانِ در خدمت مام میهن ناامید نبوده‌ایم از آن «هسته سخت اصلی» که:

«این ملت تاب‌آور است که همۀ پیشگویان نابودی و نافرجامی را سرخورده کرده است. ملتی که شکست را نیز سرانجام به گونه‌ای پیروزی درمی‌آورد؛ و مانند سرگذشت استثنایی‌اش از تعریف ساده می‌گریزد. این ملت، این هستۀ سخت هر چه هم در ظاهر از دست رفته بنماید در یک جایی نمی‌گذارد؛ نیروهایی را از هیچ‌جا به میدان می‌فرستد. از نومیدی محض ناگهان سرچشمه‌های ناپیدای انرژی دست می‌یابد؛ ناسزاوارترین فرزندانش را نیز یک شبه دگرگون می‌کند و به بلنداهای سربلندی و فداکاری می‌رساند.»