«

»

Print this نوشته

اطلاعیه

متن کامل درسگفتارهای دربارۀ اندیشۀ سیاسی مارکس را که به کوشش آقای مصطفی نصیری از نوار پیاده و بازنویسی شده بود در این جا به پایان می رسد. آقای نصیری درسگفتارهای پدیدارشناسی روح را نیز به همین ترتیب بازنویسی کرده است. پس از آماده شدن آن درسگفتارها را نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهیم داد.

اشاره : متن کامل درسگفتارهای دربارۀ اندیشۀ سیاسی مارکس به تقل از http://gadim-va-jadid.blogfa.com/ در سایت بنیاد داریوش همایون درج گردیده است.

اطلاعیه


متن کامل درسگفتارهای دربارۀ اندیشۀ سیاسی مارکس را که به کوشش آقای مصطفی نصیری از نوار پیاده و بازنویسی شده بود در این جا به پایان می رسد. آقای نصیری درسگفتارهای پدیدارشناسی روح را نیز به همین ترتیب بازنویسی کرده است. پس از آماده شدن آن درسگفتارها را نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهیم داد.

اشاره : متن کامل درسگفتارهای دربارۀ اندیشۀ سیاسی مارکس به تقل از http://gadim-va-jadid.blogfa.com/ در سایت بنیاد داریوش همایون درج گردیده است.