«

»

Print this نوشته

منتشر شد

Dr. Yarshater's Book

احسان یارشاطر در گفت‌و‌گو با ماندانا زندیان

نقاشی و طراحی روی جلد: حسام ابریشمی

خوش‌نویسی: آرش نصرت‌اللهی

انتشارات شرکت کتاب لس‌انجلس، ۱۳۹۵ خورشیدی، ۲۰۱۶ میلادی

«…زندگی نامهٔ احسان یارشاطر روایت مراحل گوناگون شکل‌گیری جهان فکری یک انسان است؛ طرحی از مسیر جان‌گرفتن ایده‌هایی که در بیشتر موارد از یک دلنگرانی آغاز می‌شوند و بی آن‌که از مسیر و شیوهٔ زندگی شخصی، سفرها و ارتباط‌ها و رابطه‌های روزانه جدا شوند، به امری عمومی می‌انجامند و پاره‌ای می‌شوند از فرهنگ و تاریخ، در متن زندگی انسانی که خود پردازندهٔ بخش‌هایی از این هر دو بوده است. در ثبت این طرح تلاش بر این بوده تا بدون فروکاستن از بارِ فرهنگیِ اندیشه و کوشش‌ها و دستاوردهای مورد بحث، به خاطرات یک فرد انسانی پرداخته شود که شیوه‌ای از زندگی مدنی و شهروندی را در هیأت یک عمر  زیسته است. شاید از این‌روست که این روایت در هر برگشتن به گذشته، به بازنگری، بازخوانی، بازگویی و نقدِ توأمان زندگی فردی و اجتماعی، و رویارویی جامعه‌ای که محور گفت‌وگوست با مدرنیته رسیده و با برشناختن حضور «دیگری» در گستره‌های گونه‌گون، از فرهنگ و هنر تا سیاست، از نوگرایی و کثرت‌گرایی سخن به میان آورده است.

احسان یارشاطر درگیر کار سیاسی، به معنای رایج آن، نبوده است. هرچند هامر شولد (Dag Hammarskjöld) ، دبیر کل پیشین سازمان ملل، سیاست را عبادت عصر ما دانسته و سعدی، عبادت را خدمت به خلق؛ و یارشاطر، از این چشم‌اندازها، در پالودن گستره‌های اجتماعیِ همروزگار خود، از جمله نقد گذشته، هیچ کم نگذاشته است.

 بازخوانی و نقد منصفانهٔ گذشته ویژگی انسان مدرن است و دلاوری می‌خواهد. یارشاطر می‌خواست این اندیشه را نیز، مانند هر فکر دیگر، با «واقع بینی» و «انصاف»، و تا تهِ ظرفیتِ انسانیِ خود تجربه کند…

… این کتاب نیز مانند هر اثر دیگرِ بر جای مانده بر کاغذ، تلاش، و بیش از آن، پیشکشی است برای دانایی که توانایی است. تواناییِ یک انسان در پرورش و پالایش روان و ذهن خویش تا خوب‌تر ببیند، خوب‌تر بخواهد و بیشتر بتواند.» ماندانا زندیان، برگرفته از پیش‌گفتار کتاب

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=99134&title=احسان یارشاطر در گفت و گو با ماندانا زندیان&author=زندیان، ماندان