«

»

Print this نوشته

بیست و هفتم سپتامبر…

‌‌

بیست و هفتم سپتامبر، زادروز داریوش همایون است…

bonyad1

صدایت کردم

شعر راه شد

درد راه شد

دلتنگی راه شد

صدایم کرد

راه افتادم

ماه چرخید

راه رود شد

رویید

میوه داد

سرخ شد

دانه‌ام کرد

راهی نبود؛

برای تاب‌آوردن

باید به‌یادآورد.

ماندانا زندیان