«

»

Print this نوشته

واژه‌نامه

واژه‌نامه

 ‌

آ

آبلرزه

Tsunami

آزرم

Dignity

آخرزمانی

Millenarian

آرمانشهر

Uotopia ‌

آموزه

Doctrine

 ‌ ‌

الف ‌

اجتماع

Community

احیای دینی

Revivalism

اختر

Planet

اقتدارگرا

Authoritarian

اخلاقیات

Ethics

امر

Cause

اندرکنش

Interaction

انسانگرائی

Humanism

انگاری

Virtual

 ‌

ب ‌

باززائی

 Revival

باشنده (ساکن)

Inhabitant

بافتار

Context

بالفعل (شناسائی)

De facto

باور  اندر

Make  believe

بجای آورنده

Observant

باورپذیری

Credibility

بخشابخشی

Segmental

بد دلی

Antipathy

برنامه کار (دستور کار)

Agenda

برنامه ریزی (اقتصاد)

Dirigisme

بسته کاری

Montage

بندادگر

Sponsor

بود و باش (سکونت)

Inhabit

بورسبازی

Speculation

بومیگرائی

Nativism

بی اعتقادی

Cynism

بیان نامه

Manifest

بیانیه

Declaration

بیتوانی

Impotence

بینش

Insight

 ‌

پ ‌

پادشاهی مطلق (شهپدر)

Patrimonial ‌

پاکدین

Puritan

پایگان

Hierarchy

پسزنش

Backlash

پرهیب (شبح)

Specter

پندار

Myth

پسامدرن

Pos-tmodern

پیشامدرن

Pre-modern

پیکره سیاسی

Body politics

 ‌

ت

تارنما

Internet

تبار

Clan

تکانه

Shock

تناسخ

incarnation

تناقض عبارتی

Oxymoron

ج

جنائی شدن

Criminalization

جایگزین

Alternative

جامعه

Society

جامعه سیاسی

Polity

جهانروائی

Universalism

جهانگرائی

Globalization –ism

جنگ فراگیر (کلی)

Total war

جهان هستی

Cosmos

 ‌

چ

چرخشگاه

Turning point

چندگرائی

Pluralism

 ‌

ح

حاکمیت

Sovereignty ‌

حاکمیت ملی (استقلال)

National sovereignty

حکومت

 Administration – Government ‌

حکومت قانون

Rule of Law (rechtstaat)

حکومت قانونی

Constitutional

 ‌‌

خ

خلاف سیاست

Politically incorrect

خرد متعارف

Conventional wisdom

خویشکاری

Function

 ‌

د

دانشوری

Scholarship

دربر گیرنده

Inclusive

درونذاتی کردن

Intriorization

درونمایه

Theme

دستگاه (حکومت)

Establishment

دلخواسته

Arbitrary

دولت-ملت

Nation-State

دید

Vision

ر

راست آئینی

orthodoxy

رساله

Essay

رسمی (شناسائی)

De jure

روزآمد

Up to date

روشنرای (یانه)

Enlightened

روشنگری

Enlightenment

رنجوری

Malaise

رواداری

Tolerance

روندگزار

Trend setter

رویکرد

Attitude

رهیافت

Approach

 ‌

ز

زمین کند

Take off

زورربائی

Highjack

 ‌

س

سامانه

(Web)site

سپری

Passe

سترگ

Massive

سخن پردازی

Rhetoric

سرآمدان

Elite

سرپوش گذاری

Cover up

سرسپردگی

Dedication

سرمایه سالاری

Plutocracy

سرمشق آرمانی، پارادایم

Paradigm

سودازدگی

Obsession

سهم گزاری

Contribution

سیاست

Policy

سیاست پسند

Politically correct

سیاستگری، سیاست ورزی

Politics

سیاستگزاری

Policymaking

سیاسیکار

politico

سیما

Physiognom

 ‌

ش

شورمندی

Enthusiasm

شتاباهنگ

Momentum

شکست پذیری

defeatism

 ‌

ط

طرفه

Irony

طرفه آمیز

Ironic

 ‌

ع

عرفیگرائی

Secularism

عوامگرائی

Populism

عقل سلیم

Common sense

 ‌

ف

فرا آمد

Outcome

فرایافت

Concept

فرایند

Process

فرهمندی

Charisma

فرهنگ پذیری

Acculturation

فلسفی

Philosophe

 ‌

ک

کارآفرین

Entrepreneure

کاربرد

Implication

کالاساز

Manufacturer

کبریا

Hubris

کرامت (آزرم)

Dignity

کژومژ

Erratic

 ‌

گ

گروهک

Faction

گزاره

Proposition

گزیدار

Option

گزینه

choice

گشتاور

Impetus

گلزار

Quagmire

گفتمان

Discourse

گمانپروری

Speculation

 ‌

م

مارپیچ

Spiral

مغزشوئی

Indoctrination

منش

Temperament

مهار و توازن

Check and Balance

 ‌

ن

نابکار

Rogue

ناخویشکار (از کار افتاده)

Dysfunctional

نامرادی

Frustration

ناهنگامی

Anachronism

نزاری

Atrophy

نظرگاه

perspective

نماد

Symbol

نوسازی

Renovation

نوسازندگی

Modernization

نوگری (تجدد)

Modernity

نهاده

Input

نهادین (ه)

Institutional

 ‌

و

والائی

Excellence

واماندگی

Failure

واژگان

Vocabulary

 ‌

ه

همرایی

Consensus

همروزگار (معاصر)

Contemporary

همرنگی

Conformity

هنجار

Norm

 ‌

ی

یادمان

Monument

یک لخت

Monolith)ic)

یگانه زیستی

Symbiosis