«

»

Print this نوشته

نام‌های کسان

نام‌های کسان

آ

آتاترک ۲۷، ۲۸، ۱۶۹، ۱۷۶

آجودانی ماشاءالله ۳۱۸

آخوندزاده ۱۲

آدامز جان ۳۹۱

آدمیت فریدون ۸

آدنائر کنراد ۲۵۰

آرتور آرو ۳۸۵

آرنت هانا ۱۳۰

آرون ریمون ۸۰، ۲۹۴

آژزیلاس ۲۴۰

آسترومر مایکل ۴۱۶

آقامحمدخان ۲۴

آل‌احمد جلال ۱۲، ۷۸، ۸۴، ۱۷۴، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۸، ۳۵۶

آیرونساید ۲۵

آیزنهاور ۱۰۰، ۴۱۵

آیشمن ۱۳۰

الف

ابتهاج ابوالحسن ۵۱

ابن‌خلدون ۲۲۳

ابوسعید ۳۱۷

احسانی کاوه ۱۰۹

احمدشاه ۲۲، ۲۴، ۴۰، ۶۳

ادیب پیشاوری ۲۰۵

اراسموس ۱۳۶، ۲۵۹، ۳۷۶

ارتگاای گاست ۵، ۳۱۰

اردشیر ۱۲۱

ارسطو ۱۴۳، ۳۵۶، ۳۷۳

ارسنجانی حسن ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۸، ۱۸۴

ارول ۲۶۴

ارهارد لودویگ ۲۵۰

اسپینوزا ۱۳۶، ۲۵۹، ۳۷۶

استالین ۳۴، ۳۸، ۵۲، ۱۱۶

اسکندر ۲۴۰، ۳۲۶، ۳۷۴

اسماعیل شاه ۲۴

اسمیت آدام ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۸۶، ۲۸۷

اش تیموتی گوردون ۳۶۸

اشپنگلر ۳۹

افغانی جمال‌الدین ۱۴۵، ۱۷۳، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۸

افلاطون ۷

اقبال لاهوری ۱۸۸، ۳۱۹

اقبال منوچهر ۵۹

اکهام ویلیام ۳۴۳

اگوستین سنت ۳۵۷

المهدی ۳۷۲، ۳۸۹

امامی سعید ۹۸، ۱۱۳، ۱۵۷

امین‌الضرب ۳۸۹

امیرکبیر ۸، ۲۲، ۱۶۶، ۱۷۰

امیرمویدسوادکوهی ۲۴

امینی ۵۲

اندرودی ۶۳

اورانژ ۶

ب

بادرماینهوف ۳۲۵

بازرگان مهدی ۷۸، ۱۲۰، ۱۳۳، ۱۴۶، ۱۵۸ ۳۵۶، ۳۵۷

بازمن آدا ۳۲۰

باقرخان ۸

باکونین ۳۲۵

باهنر ۱۶۲

بایزید ۳۱۷

بختیار شاپور ۷۲، ۷۴

برژنف ۱۱۶

برک اهود ۴۱۸

برگسون ۶۹

برلین آیزیا ۳۷۹

برنشتاین ادوارد ۳۶۷

بروجردی ۲۴۳

بلاکوی رابرت ۴۱۶

بلوم لئون ۸۰

بن‌بلا ۹۲

بن‌لادن ۲۲۱، ۲۴۱، ۲۵۷، ۳۲۹، ۳۴۰، ۳۴۷، ۳۴۸، ۴۰۶

بنتام جرمی ۳۷۶، ۴۲۷، ۴۲۸

بندیکت پانزدهم ۲۷۸

بندیکت شانزدهم ۱۴۹، ۲۷۸

بورقیبه ۱۴۱

بهار محمدتقی ۲۲۵، ۲۲۶

بهشتی محمد ۱۶۲

بهنام جمشید ۱۷۲، ۲۰۱

بیدل اسمیت ۶۳

پ

پائولوس قدیس ۲۳۵، ۳۲۷

پاسکویچ ژنرال ۱۶۹

پاول کالین ۲۶۴

پتر کبیر ۲۸، ۱۶۸

پری دریاسالار ۱۸۲

پلاتنر مارک ۳۹۱

پورداود ۱۷۱

پونیاتوفسکی ۸۲

ت

ترومن ۳۹

تقی‌زاده حسن ۵، ۹، ۲۵، ۵۲، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۹، ۱۸۰،

توتو اسقف ۲۷۳، ۲۷۴، ۳۱۴

توین‌بی آرنولد ۶۹، ۱۳۳، ۱۳۴

تیبو آزاده کیان ۱۰۹

تیمورتاش عبدالحسین ۲۵، ۱۷۷

ج

جات تونی ۸۰، ۸۱

جفرسون توماس ۳۹۱

جمالزاده محمدعلی ۱۷۰، ۱۷۴، ۱۷۵

جنتی ۳۵۶

چ

چارلز اول ۳۸۷

چاسر ۲۱۳

چرچیل ۲۹، ۳۴، ۵۱، ۴۱۵

چیرول والنتاین ۴۱۵

ح

حافظ ۱۳۸، ۲۸۱، ۳۱۷

حجاریان سعید ۱۵۹، ۱۶۰

حسین امام ۷۹، ۱۴۷

حکیمی ابراهیم ۳۷

حلاج ۳۱۷، ۳۱۸

خ

خاتمی محمد ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵ ۱۳۳

خاقانی ۲۲۵

خامنه‌ای علی ۹۴، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵

خانبابا تهرانی مهدی ۸۷

خرقانی ۳۱۷

خروشچف ۶۲

خزعل ۴۳

خشاریارشا ۲۴۰، ۴۲۴، ۴۲۹

خلخالی ۳۶۹

خمینی روح‌الله ۱۲، ۴۲، ۵۸، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۷، ۷۹، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۴۵، ۱۵۸، ۱۷۱، ۱۸۵، ۱۸۷، ۲۲۱، ۲۴۷، ۲۵۷، ۳۳۳، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۸، ۳۵۶، ۳۵۷، ۴۲۰

خیام ۲۴۰، ۲۷۵، ۲۸۱، ۴۳۶

د

داریوش بزرگ هخامنشی ۲۴۰، ۳۷۲

دالادیه ادوارد ۸۱

داور علی‌اکبر ۵، ۸، ۲۵، ۵۲، ۱۷۷

دژرژینسکی ۲۰۶

دستن ژیسکار ۸۲

دکارت ۱۶۶

دمستن ۱۶۰

دنگ شیائوپنگ ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۳

دوتوکویل ۳۱۰، ۳۸۱، ۳۸۸، ۳۹۲

دوست محمدخان ۲۴

دوستدار آرامش ۲۴۰

دوگل ۲۸

دیانا ۱۹۸

دیویس نرمن ۳۴۲

ر

رابین اسحق ۴۱۸

راتناو ۵۱

راستو ۵۵

ربسپیر ۲۰۶، ۲۵۸، ۳۲۵

رسولزاده امین ۱۷۱

رشدی سلمان ۲۵۷

رشدیه حسن ۳۹۸

رضا رشید ۲۵۷

رضائی رضا ۶۳

رضاشاه (رضاخان، سردار سپه) ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۹، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۵۵، ۵۷، ۷۸، ۱۲۲، ۱۷۶، ۱۷۹، ۱۸۳، ۲۴۳، ۳۵۲، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۷۶

رفسنجانی ۹۳، ۹۴، ۹۷، ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۴۸، ۳۶۹

رودکی ۲۱۲

روزولت (فرانکلین د.) ۳۴، ۴۶، ۶۰

روزولت کیم ۴۶

روستان ادموند ۳۷۹

روسو ۱۲۸، ۲۵۸، ۴۱۱، ۴۲۸

ریبن تروپ ۳۷

ریگان ۴۲۲

ز

زاهدی فضل‌الله ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ۵۰، ۵۴

زرتشت ۳۰۳، ۴۲۸

زرقاوی ۳۴۷، ۳۴۸، ۴۰۶

ژ

ژزف دوم ۲۷

س

سپهسالار ۱۶۶

ستارخان ۷

سرکوهی فرج ۱۰۹

سروش عبدالکریم ۱۳۳

سزار ژولیوس ۳۹، ۴۰

سعدی ۱۳۸، ۱۶۱، ۳۱۴، ۳۱۹، ۴۲۶

سعید ادوارد ۱۶۸

سن آمارتیا ۳۳۳

سنائی ۳۱۷

سنجابی کریم ۶۳

سوکارنو ۴۰

سهیلی علی ۳۴

سیمتقو اسمعیل‌آقا ۲۴

ش

شاپور اول ۱۲۱

شادمان فخرالدین ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۱، ۲۰۱

شریعت سنگلجی ۱۵۴

شریعتی ۱۲، ۷۹، ۸۴، ۱۴۵، ۱۷۹، ۱۹۳، ۲۵۷، ۳۵۶، ۳۵۷

شریف‌امامی جعفر ۷۴، ۱۱۴

شکسپیر ۲۱۲

شل سوزان ۳۸۵

شوستر ۱۵، ۱۹

شوکت حمید ۸۷

ص

صدام حسین ۱۹۸، ۳۴۱، ۴۱۹

صفوی نواب ۱۸۸

صنیع‌الدوله ۳۶

ط

طباطبائی سیدضیاء ۲۳، ۳۵، ۳۸، ۳۹

‌ظ

ظل‌السلطان ۱۴

ع

عباس میرزا ۱۹، ۱۶۶، ۱۶۸

عبدالوهاب ۲۵۷، ۳۲۷، ۳۲۸

عرفات ۱۹۸، ۴۱۸

عطار ۳۱۷

علا حسین ۴۳

علم اسدالله ۵۲

عمر ۲۳۶

غ

غنی سیروس ۳۱

ف

فارابی ۱۱۹

فاطمه ۳۵۷

فاطمی حسین ۴۰، ۴۸، ۵۰، ۵۲

فالک ریچارد ۳۴۰

فرای ریچارد نلسون ۲۳۲، ۲۴۰

فردریک دوم ۲۲۱

فردریک کبیر ۲۷

فردوسی ۹۸، ۱۲۲، ۲۲۸

فرگوسن آدام ۳۸۱

فلیپ مقدونی ۱۶۰

فوکویاما فرانسیس ۱۱۳، ۲۴۹، ۲۵۰

ق

قذافی ۳۴۱، ۴۱۸

قزوینی محمد ۱۷۱

قطب سعید ۲۵۷

قوام احمد ۲۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸، ۴۷، ۵۰، ۵۴

ک

کاترین (بزرگ) ۱۶۸

کارتر ۷۳، ۹۱

کارلایل توماس ۴۲۶

کاشانی ۲۴۳

کاظم زاده ۱۷۲

کاظمی مشفق ۱۷۱، ۱۷۶

کالوین ۲۵۹

کامشاد حسن ۳۰

کانت ۲۷۸، ۳۶۳، ۳۷۳، ۳۷۶

کراسوس ۴۱۸

کرامول ۳۸۷

کرتیر ۱۲۱

کرنسکی ۶۹

کسروی احمد ۳۹۵، ۳۹۸

کشگر علی ۹

کلبر ۲۷، ۵۱

کندی ۵۲، ۵۴

کنراد جوزف ۳۱۲

کورش ۱۶۶، ۳۰۷

کولانژ فوستل دو ۳۸۳

کوهن جین ۳۸۵

کینگ جیمز ۲۳۵

کینگ مارتین لوتر ۳۱۴

گ

گاندی ۲۷۵

گرامشی آنتونیو ۶، ۳۸۵

گریبایدوف ۱۶۹

گلنر ارنست ۳۸۳، ۳۹۱

گنجی اکبر ۱۲۳، ۱۵۶، ۱۶۰

گوبلز ۲۰۶

گوبینو ۱۸۰

گورباچف ۹۹

گوردن سرتوماس ۴۱۵

ل

لاک جان ۳۷۶، ۳۸۱، ۴۲۸

لئونیداس ۴۲۴

لنین ۶۶، ۶۹، ۲۰۶، ۲۵۸، ۲۷۵، ۳۲۵، ۳۶۷

لوئی چهاردهم ۲۷

لوئی شانزدهم ۸۲

لوئی ناپلئون ۴۰

لوئیس برنارد ۲۰۵

لوتر مارتین ۱۳۱، ۱۴۴، ۱۴۷، ۱۵۵، ۲۳۵

لی کوان یو ۳۳۵

لینکلن ۸۳

م

مائو ۳۳۵

مادیسون جمیز ۳۹۱، ۳۹۲

مارسیلیوس پاودا ۳۴۳، ۳۷۵

مارکس ۲۵، ۳۶۳، ۳۶۷

ماکیاولی ۳۴۳

ماندلا ۲۷۳، ۲۷۵، ۳۱۴

ماندلا وینی ۲۷۴

مانی ۳۱۸

ماهان آلفرد ۴۱۵

متینی جلال ۶۳

محاثیر محمد ۳۳۶

محمد ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۴۲، ۲۳۶، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۹

محمدرضاشاه (شاه، پادشاه) ۲۲، ۲۵، ۳۰، ۳۳، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۵۰، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۶۰، ۶۲، ۶۵، ۶۷، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۸، ۸۲، ۸۳، ۱۰۴، ۱۲۲، ۱۸۴، ۱۸۶، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۴۸، ۳۳۶، ۳۵۳، ۳۶۴

محمدعلی پاشاه ۱۶۸

محمدعلی شاه ۱۹، ۲۷

مدرس فرخنده ۹

مستعصم ۳۹۸

مسیح ۱۴۲، ۱۴۳

مشکینی ۳۵۷

مصدق دکترمحمد ۸، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۶۳، ۷۷، ۸۱، ۱۲۲، ۱۵۸، ۱۷۹، ۲۴۳، ۳۶۴

مطهری ۷۸، ۳۵۶، ۳۵۷

مظفرالدین شاه ۱۴، ۱۹، ۲۵۵

مظفری مهدی ۱۶۴

مک‌دونالد وسلی ۳۱۰

مکی حسین ۲۲، ۴۵

ملاعمر ۳۴۰

ملک عبدالعزیز ۳۲۹

ملکی خلیل ۴۵، ۲۷۴

منصور حسنعلی ۵۲

موسولینی ۴۱۸

مولوتف ۳۷

مولوی ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۶، ۲۸۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۹۸، ۴۳۶

مویارادمورانس ۶۳

مهدوی شیرین ۳۸۹

می جی ۲۱، ۱۸۱، ۱۹۲

میچنیک آدام ۳۶۸

میلانی عباس ۲۰۱

میلسپو ۱۵

ن

ناپلئون ۲۵، ۴۰، ۱۳۳، ۱۶۸

ناتل خانلری پرویز ۲۴۴

نادرشاه ۲۲، ۲۴، ۵۵

ناصر خسرو ۳۱۱

ناصر، عبدالناصر ۴۰، ۹۲، ۴۱۸

ناصرالدین شاه ۱۴، ۶۰، ۱۷۰

ناطق نوری ۱۰۷

نایپال وی. سی. ۲۱۹، ۲۲۲

نرمن ۲۵

نظام‌الملک ۱۲۱

نظامی گنجوی ۲۴۰، ۳۹۸

نکرومه ۴۰

نوری فضل‌الله ۱۲۱، ۱۷۱

نهرو ۴۰

نیچه ۲۳۵، ۳۲۰

و

وات جیمز ۳۷۲،

والزر مایکل ۳۸۲، ۳۸۳

وان‌گوگ ۳۴۹

وان‌گوگ تنو ۲۵۷

وایتاکر بریان ۴۱۶

وایلد اسکار ۱۱۲

وبر ۵۶

وقاص سعد ۳۲۶

وودهاوس ۴۶

ویلبر ۴۶

ویلیامز برنارد ۳۰۵

ه

هابرماس ۳۷۷، ۳۸۵، ۳۸۶

هابس ۲۸۹، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸

هامر شولد ۳۱۳

هامیلتون آلکساندر ۳۹۱

هانتینگتون ساموئل ۳۳۴، ۳۳۵

هاول واکلاو ۹۸، ۱۵۸، ۳۶۷

هرود ۱۳۳

هرودوت ۲۳۱

هگل ۶، ۲۳۰، ۳۲۰

هندرسن ۴۸

هوشنگ مهدوی عبدالرضا ۶۳

هوفمن ۹۰

هویدا امیرعباس ۵۹، ۷۳

هویزر ۸۳

هیتلر ۶۰، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۲۰۶

هیوم دیوید ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۷۸، ۳۸۱، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۹

ی

یوشیج نیما ۲۱۴