«

»

Print this نوشته

خاک قبولش نمی‌کرد! / محمد محبی

ab

خاک قبولش نمی‌کرد!

‌ ‌

گورکن‌های ولایت ما اعتقاد عجیبی دارند. می‌گویند که وقتی برای یک کهن‌سال فوت‌شده قبر می‌کنند، زمین بدون دردسر و زحمت زیاد کنده شده و قبر آماده می‌شود. اما وقتی برای یک جوان با نوجوان فوت‌شده قبر بکنیم، زمین سفت می‌شود و پدر ما در می‌آید تا قبر آماده شود. به جد معتقدند که نوجوان و جوان مرده را خاک به راحتی قبول نمی‌کند که در خود دفن کند!

بیش از هشت ماه پیش، جمجمه ابوالفضل امیرعطایی این نوجوان رعنای میهن، با شلیک مستقیم گلوله گاز اشک‌آور توسط عمله‌های ضحاک شکسته شد، اما او هزاران آرزو در سر داشت، می‌خواست زندگی کند، خاک هم قبولش نمی‌کرد، ۲۵۰ روز مقابل مرگ مقاومت کرد، دقایقی چشمان زیبایش را باز کرد و نگاهی به مادرش کرد و بعد برای همیشه از این دنیای ما رفت. و داغی شد ابدی در دل این سرزمین. در کنار داغ‌های بی‌شمار دیگر.