«

»

Print this نوشته

دستورالعمل دولت برای اجرای قانون کشف حجاب.

زن جاهل و پرده‌نشین قادر به حفظ حیثیت و شرافت خود نبوده، و همیشه دست‌خوش مردها بوده و نمی‌تواند کمکی برای عائله و شوهر خود باشد. و دائما محتاج به یک قیم و صاحبی خواهد بود. اگر زن‌، تربیت شده و داخل اجتماع باشد بهتر می‌تواند امور خانوادگی و منافع خود را اداره کند، و پشتیبان حقیقی برای مرد خود باشد.

‌ ‌ 231

دستورالعمل دولت برای اجرای قانون کشف حجاب.

روایتی که اسلامیست‌ها، چپ‌ها، و بومی‌گرایان از قانون کشف حجاب در عصر رضاشاه، مملو از جعل، دروغ و اغراق است. این متن دستورالعمل محمود جم، نخست‌وزیر و وزیر داخله وقت ایران، به فرمانداری‌ها و شهربانی‌ها و سایر ادارات دولتی جهت اجرای قانون کشف حجاب است که حاوی نکات مهمی است و نشان می‌دهد که چقدر در مورد این واقعه تاریخی، چه یاوه‌هایی تحویل مخاطبین داده‌اند.

این دستورالعمل، در قالب سند شماره ۲۰۷ در کتاب «واقعه کشف حجاب»، به کوشش مرتضی جعفری، در صفحات ۴۲۴ و ۴۲۵ منتشر شده است.

‌ ‌

«اصلاح وضع نسوان و تربیت آن یکی از مهم‌ترین اصلاحات اجتماعی به شمار می‌رود. مادامی که نصف جامعه، مستور، و از برکت علم و تربیت و زندگانی اجتماعی خارج و دور باشد، و به اصطلاح عوام (ضعیفه) ناقص‌العقلی بیش نبوده، مانع ترقیات و تمدن مملکت خواهد بود. بنابراین در درجه اول، حکام و مأمورین دولتی که عهده‌دار اداره‌کردن حوزه مأموریت خود می‌باشند، باید به تمام معنی به اهمیت این مسأله پی برده، و خود را آماده و وظیفه‌دار اجرای این منظور بدانند، و با یک عزم راسخ، در پیشرفت آن کوشش نمایند.

زن جاهل و پرده‌نشین قادر به حفظ حیثیت و شرافت خود نبوده، و همیشه دست‌خوش مردها بوده و نمی‌تواند کمکی برای عائله و شوهر خود باشد. و دائما محتاج به یک قیم و صاحبی خواهد بود. اگر زن‌، تربیت شده و داخل اجتماع باشد بهتر می‌تواند امور خانوادگی و منافع خود را اداره کند، و پشتیبان حقیقی برای مرد خود باشد.

برای حصول نتیجه مطلوبه اقدام به این منظور بدواً باید از محیط معارف اقدام شود، بعنی ابتدا از مدیره‌های دبستان‌ها و محصلات شروع شده و به سایر طبقات بسط پیدا نماید. در این باب دستور جامعی به رؤسای معارف هر محل از طرف وزارت معارف داده شده است. طرز عمل باید طوری باشد که پیشرفت مقصود دائما تأمین شده باشد.

در مرتبه اول باید از دبستان‌ها و مدارس دخترانه شروع، و مأمورین دولتی، مجالسی با خانواده‌های محترم و تربیت‌شده تشکیل داده، با نهایت متانت با دادن کنفرانس‌ها و مذاکرات مفیده اخلاقی راجع به عفت و پاکیزگی و صحت عمل و سادگی در لباس، مقصود خود را پیش ببرند. مخصوصاً توجه و تأکید می‌شود که باید از تولید رقابت بین خانم‌ها در موضع لباس و مد احتراز شده و مزایای سادگی لباس و تجمل را با دادن مشق و بیانات مقتضی گوشزد نمایند. زیرا بروز رقابت و تعقیب کردن مدهای خارجه، جز تولید زیاد و خانه‌خرابی خانواده‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت. مخصوصا باید به مأمورین گوشزد نمایند که، مقصود از این اقدامات تقلید صرف اجانب نیست، بلکه منفعت عائله‌های ایرانی و مملکت آن را ایجاب می‌نماید که خانواده ایرانی هم روی پایه محکم علم و دانش و ملکات اخلاقی و دولت‌خواهی گذارده شود.

از دخول بعضی عناصر بد و زن‌های بدسابقه در این قبیل مجامع باید ممانعت شود. حتی اگر فواحش به کشف حجاب اقدام نمایند باید قویاً جلوگیری شود، که صدمه به این مقصود مقدس نزنند.

از طرف دولت برای همکاری و تقویت پیشرفت این منظور به شهربانی‌های ولایات دستور داده شده است جریان امر را مرتب راپورت دهید.

….

موضوع کشف حجاب باید از طرف حکومت و شهربانی تقویت شود. بدون آنکه کسی را مجبور به کشف حجاب نمایند، و اگر کسی از وعاظ یا غیره مخالفت با اظهاراتی بر ضد بنماید، فوراً توسط شهربانی جلب و تنبیه شود. اقدامات باید خیلی با متانت و عاقلانه باشد.

جریان پیشرفت امر را مرتباً و رمزاً اطلاع بدهید.»

 ‌ ‌

نقل از:  محمد محبی | Facebook