«

»

Print this نوشته

زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست.

ای دستها که بر دلِ ما زخم می زنید !
ای دستها که سنگ به آیینه می زنید !
زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست.

12814382_1132336413444449_6162001404549851081_n

زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست.
……………………….
ای دستها که بر دلِ ما زخم می زنید !
ای دستها که سنگ به آیینه می زنید !
زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست.

ما از تبارِ آینه های شکفته ایم
تصویرها به چهره ی ما سرخوشند وُ مست.
خورشید، از کرانه ی ما خنده می زند.

در رهگذارِحادثه وُ سنگ وُ برگ وُ مرگ
شعری بحز شکفتنِ زیبا نگفته ایم.
این باغ را ترانه ی ما سربلند کرد.

بربرگ برگِ شاخه ی ما رقصِ رنگ هاست.
ما را زتُندبادِ حوادث، هراس نیست.
هرچند در گذرگه ی ما،غیرِ داس نیست.

ای دستها که از دلِ پاییز، سرزدید !
هرلحظه، ریشه های جوان را تبر زدید !

در هرکجایِ خطّه ی این خاکِ خاطره
آوازِآرزوی درخشانِ جانِ ماست.

در روزگارعشق
زیباییِ زنانه ی ما، دشمن شماست.

رضا مقصدی