«

»

Print this نوشته

به داریوش همایون / ماندانا زندیان

 

MZ3

به داریوش همایون،
با فروتنی و احترام


همین که سایۀ واژه‌هایت
پیشانی روز را روشن‌کند؛

همین که تاریخMZ4
در کشف تردیدهایت
جوانه‌زند،
باران به گفت‌وگوی خاک بیاید
سنگ سبز شود
و پنجره‌های خانه
نور را از ذهن باد
پس‌گیرند؛

همین که می‌دانی
جهان بر شانه‌های گذشته
نمی‌خوابد،
امید
بر بام خانه پرواز می‌پاشد،
تو روزگارت را به من می‌سپاری
من واژه‌هایت را ادامه می‌دهم؛

همین که می‌مانی،
می‌بخشی،
می‌نویسی؛

آزادی
طاقه‌ای سبز به بهار صله می‌دهد
تا نقشی از خاکستری
بر قامت خانه نماند.

ماندانا زندیان
خرداد یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت