«

»

Print this نوشته

از اهواز به‌محمّره‌

‌‌

از اهواز به‌محمّره‌

 ‌

سه‌ شنبه‌ ۲۴ قوس‌

   صبح‌ به‌کشتی‌ سوار شدیم‌. این‌ کشتی‌ کوچک‌ بخاری‌ است‌ دارای‌ اطاقهای‌ پاکیزه‌ و اثاثیة‌ نو، خزعل‌ و پسرانش‌ نیز در کشتی‌ دیگر همراه‌ بودند.

 ‌

چهارشنبه‌ ۲۵ قوس‌

   شب‌ در کشتی‌ توقف‌ کردیم‌. فردا هنگام‌ عصر به‌نواحی‌ محمّره‌ رسیدیم‌. کشتیها و قایقهای‌ بسیار پر از جمعیت‌ که‌ اغلب‌ بیرقهای‌ الوان‌ در دست‌ داشتند به‌ما رسیدند صدای‌ «هورا» هوا را به‌تموّج‌ انداخته‌ بود.

   خزعل‌ و بستگانش‌ هم‌ برای‌ آنکه‌ از دیگران‌ عقب‌ نمانند تصنعاً ابراز مسرت‌ کرده‌ و با دیگران‌ شرکت‌ می‌جستند.