«

»

Print this نوشته

‌ ‌                           نوروز بر همۀ ایرانیان فرخنده و خرّم باشد.‌ ‌

norouz 1سال یکهزار و چهارسد خورشیدی خجسته باد!

«رعد همی زند دُهل ، زنده شده ست جزء و کل

در دل شاخ و مغز گل بوی بهار می‏‌کشد

آن‏که ضمیر دانه را علت میوه می‏‌کند

راز دل درخت را بر سر دار می‏‌کشد

لطف بهار بشکند رنج خمار باغ را

گرچه جفای دی کنون سوی خمار می‏‌کشد.»  مولوی