«

»

Print this نوشته

ورود به‌«لنگیر»

‌‌

ورود به‌«لنگیر»

 ‌

   عصر وارد «لنگیر» شدیم‌. این‌ نقطه‌ هم‌ جزء ناحیه‌ زیدون‌ است‌ و با منزل‌ شب‌ گذشته‌، شش‌ فرسخ‌ فاصله‌ دارد. نظامیها طاق ‌نصرتی‌ بسته‌ بودند. به‌محض‌ ورود از عدّة‌ متمرکز در «لنگیر» سانی‌ دیدم‌ و ابلاغیه‌ ذیل‌ را صادر نمودم‌:

 ‌

ابلاغیه

 ‌

ارکان‌ حرب‌ کل‌ قشون‌

     «۱- ۸ قوس‌ وارد لنگیر، مرکز فعلی‌ اردوگاه‌ شدم‌. در ساعت‌ ۸ عصر همین‌ روز مطابق‌ راپرتی‌ که‌ به‌واسطة‌ پستهای‌ ارتباطیه‌ رسید، معلوم‌ شد خزعلیان‌ مواقع‌ خود را تخلیه‌ کرده ‌و رفته‌اند.

۲- ستونهای‌ قسمتهای‌ عمده‌ قوای‌ اصفهان‌ ما متناوباً وارد بهبهان‌ شده‌ و می‌شوند.

۳- قوای‌ تجهیزیة‌ شمال‌ غرب‌، از کرمانشاه‌ به‌طرف‌ پشتکوه‌ و از خط‌ پشتکوه‌ به‌جانب‌ دزفول‌ رهسپار و عازم‌ می‌شوند.

۴- تا دو روز دیگر از قرارگاه‌ کنونی‌ لنگیر به‌طرف‌ مرکز خوزستان‌ حرکت‌ می‌نمایم‌.»

                                رئیس‌الوزرا و فرمانده‌ کل‌ قوا – رضا

                                                                              نمره‌ ۴۲۰۱

 ‌

   بعد از سان‌ در چادرهایی‌ که‌ زیر درختان‌ سدر برپا کرده‌ بودند، استراحتی‌ شد. آفتاب‌ در میان‌ گردوغبار اردو و بخار افق‌ غایب‌ یا مفقود شد.