«

»

Print this نوشته

اخبار تهران‌

‌‌

اخبار تهران‌

 ‌

   روز ورود به‌اصفهان‌ به‌تلگرافخانه‌ برای‌ مخابرات‌ حضوری‌ با تهران‌ رفتم‌. این‌ مخابرة‌ حضوری‌ بر حسب‌ تقاضای‌ خود هیأت‌ وزرا بود که‌ می‌خواستند در رؤس‌ مطالب‌ با من‌ مذاکره‌ نمایند. تلگراف‌ ذیل‌ بدواً از وزیر خارجه‌ رسید و جواب‌ داده‌ شد:

 ‌

   «امروز سه‌ ساعت‌ بعد از حرکت‌ حضرت‌ اشرف‌، شارژ دافر انگلیس‌ به‌وزارت‌ خارجه‌ آمده‌، اظهار تاسف‌ از مسافرت‌ ناگهانی‌ نموده‌، می‌گفت‌: در مذاکراتی‌ که‌ دیروز شده‌ تقاضا نموده‌ بودیم‌ که‌ مقرر شده‌، قشون‌ دولتی‌ از زیدون‌ به‌سمت‌ محمّره‌ پیش‌ نرفته‌، تا سه‌ روز دیگر سر پرسی‌ لرن‌ وارد بغداد شده‌، شاید ملاقاتی‌ با شیخ‌ محمّره‌ نموده‌ این‌ قضایا به‌نحو خوشی‌ مطابق‌ میل‌ دولت‌ خاتمه‌ یابد. پس‌ از مراجعت‌ به‌سفارت‌، تلگرافی‌ رسیده‌ بود که‌ سر پرسی‌ لرن‌ برای‌ هشت‌ روز دیگر وارد بغداد می‌شود، و خیال‌ داشتیم‌ که‌ در ملاقات‌ امروز چهارشنبه‌ متذکر شویم‌ که‌ تا هشت‌ روز دیگر امر به‌توقف‌ قشون‌ بفرمایند و امروز دفعة‌ شنیدیم‌ تصمیم‌ مسافرت‌ نموده‌، حرکت‌ فرموده‌اند. این‌ است‌ تقاضای‌ خودمان‌ را در تعقیب‌ مذاکرات‌ شفاهی‌ که‌ با خودشان‌ نموده‌ایم‌ تجدید نموده‌، خواهش ‌می‌کنیم‌ که‌ متجاوز از دو ماه‌ در این‌ قضیه‌ صبر فرموده‌اند، حالا هم‌ این‌ هشت‌ روز را تأمل‌ فرمایند تا سر پرسی‌ لرن‌ وارد بغداد شود. امیدواریم‌ اقداماتی‌ بنماییم‌ که‌ خاطرحضرت‌ اشرف‌ از این‌ نگرانی‌ راحت‌ شود و دیگر محتاج‌ به‌اعزام‌ قوا و عملیاتی‌ نشوند. همین‌ قسم‌ هم‌ به‌قونسول‌ خودمان‌ در اصفهان‌ تلگراف‌ خواهیم‌ کرد، که‌ به‌اطلاع‌ حضرت‌ اشرف‌ برسانند. مقصود اصلی‌ آنها که‌ در مذاکرات‌ تکرار می‌نمودند، فقط‌ این‌ است‌ که‌ قشون‌ از زیدون‌، جلوتر نرود تا سرپرسی‌ لرن‌ وارد بغداد شود. بنده‌ در ضمن‌ مذاکره‌ تمام‌ نظریات‌ حضرت‌ اشرف‌ را خاطر نشان‌ نموده‌ و تذکر داده‌ام‌ که‌ در نتیجة‌ این‌ اغفال‌ که‌ نظر به‌وعده‌های‌ مصلحانة‌ سفارت‌ که‌ برای‌ دولت‌ در مدت‌ دو ماه‌ حاصل‌ شده‌، این‌ است‌ که‌ شیخ‌ موفق‌ به‌جمع‌آوری‌ اسلحه‌ و وارد کردن‌ مهمات‌ و سایر لوازم‌ دفاعیه‌ شده‌ است‌. افکار عامّه‌ را چگونه‌ می‌توان‌ به‌این‌ اظهارات‌ تسکین‌ داد که‌ متوالیاً شنیده‌ می‌شود شیخ‌ اسلحه‌ و مونیسیون‌ توسط‌ کشتیهایی‌ که‌ از طرف‌ هند می‌آیند وارد می‌نماید؟ در صورتیکه‌ برای‌ دولت‌ انگلیس‌ راه‌ همه‌ قسم‌ تفتیش‌ و جلوگیری‌ از این‌ کشتی‌هایی‌ که‌ اسلحه‌ وارد می‌نمایند بوده‌ است‌. البته‌ در جواب‌ این‌ اظهارات‌ جز سکوت‌ و اظهار بی‌اطلاعی‌ جواب‌ دیگر نمی‌توانستند بدهند، چنانچه‌ ندادند. اینک‌ مراتب‌ را به‌عرض‌ رسانیده‌ و اخباری‌ هم‌ که‌ رسیده‌ بود به‌ارکان‌ حرب‌ فرستادم‌ که‌ به‌عرض‌ حضرت‌ اشرف‌ برسانند.»

وزیر خارجه‌

                                                                                                               ۳۴۵۰

 ‌

جواب

 ‌

     جناب‌ مستطاب‌ اجل‌ آقای‌ مشارالملک‌ وزیر امور خارجه‌ دام‌اقباله‌

     «شارژ دافر انگلیس‌ را ملاقات‌ نموده‌، بگویید چون‌ نمی‌خواهم‌، اسباب‌ رنجش‌ سفارت‌ فراهم‌ آید، این‌ است‌ که‌ تا ورود سر پرسی‌ لرن‌ و مشاهدة‌ نتیجة‌ اقدامات‌ او به‌کلیة‌ قوا امر دادم‌ تا دو هفته‌ تعرض‌ را به‌تأخیر بیندازند، ولی‌ این‌ در صورتی‌ است‌ که‌ از طرف‌ خزعلیان‌ و بختیاری‌ شروع‌ به‌جنگ‌ نشود. چه‌ آن ‌وقت‌ قشون‌ مجبور به‌عملیات‌ خواهد شد.»

                                                   وزیر جنگ‌ و فرمانده‌ کل‌ قوا

                                                                                                           ۴۰۰۷