«

»

Print this نوشته

فصل سوم / ۴ ـ قدرت آمریکا

۴ ـ قدرت آمریکا

پاره‌ای از پژوهش‌گران، صلح جهانی را وام دار قدرت آمریکا می‌دانند. این پژوهش‌گران در ارزیابی‌های خود از ضرورت‌ها و پیش‌شرط‌های حفظ صلح جهانی و گسترش دمکراسی که به همراه خود رشد اقتصادی در گیتی را ممکن کرده است، هنوز بالا‌ترین اولویت را به قدرت آمریکا می‌دهند. آمریکا امکان و آمادگی تحمل هزینه بزرگ نظامی را دارد و در نزدیک به ۷۰ سال آن را ثابت کرده است. از دیدگاه آنان قدرت دیگری در افق دیده نمی‌شود.

اما شاید مهم‌تر از هر عامل دیگر در خدمت حفظ صلح در این سده، را باید کم رنگ شدن محرک‌های کلاسیک جنگ ـ مانند فتح سرزمین و استعمار برای دست‌یابی به منابع و بازار ـ از سوی کشورهای قدرتمند و نفوذ دمکراسی و خودداری و مقاومت کشورهای قدرتمند از دست زدن به جنگ را به حساب آورد. برای امنیت ملی قدرت‌های کوچک که از صلح جهانی بهره می‌برند، شاید بیش از هر عامل دیگر، پاسداری از این روند مهم‌ترین باشد.