«

»

Print this نوشته

سفرنامة مازندران / کسان و جایها

کسان و جایها

آ

آئینه‌ورزان: ۱۴

آب آه: ۱۳

آبسکون, خلیج: ۵۰

آستان قدس رضوی, کتابخانه: ۱۵

آشوراده, جزیره: ۴۸, ۵۳

آشورخزین: ۵۵

آغامحمدخانی, عمارت: ۳۳

آق‌قلعه: ۶۱

آل زیار: ۶۱

الف

اترک رود: ۶۰

اداره امنیه: ۵۴

اداره تلقیح: ۳۳

اداره طرق: ۲۲

اداره مالیه: ۳۳

اداره نظام وظیفه: ۶۵

اداره نظمیه: ۳۳

ارامنه: ۳۱

ارومیه: ۱۳

استرآباد: ۶, ۹, ۳۴, ۴۳, ۵۳, ۵۶, ۶۰, ۶۱,۶۲, ۶۳, ۶۴

اسعد بختیاری, جعفرقلی خان: ۱۱

اشرف: ۳۴, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۴, ۵۰, ۵۱, ۶۴, ۶۵, ۶۶

اصفهان: ۳۸, ۴۱

اعتمادالسلطنه: ۱۵, ۱۶

اعتماد به‌نفس, کتاب: ۴۷

البرز, سلسله‌جبال: ۴, ۵, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۶, ۱۷, ۲۲, ۳۷, ۶۸

امامیه, مدرسه: ۳۲

امین, خیابان: ۴۸

انزان: ۴۳

انصاری, امیرلشگر: ۱۱

ب

بادکوبه: ۵۰

بارفروش: ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۴

بازار: ۱۲

باغ شاه: ۶۲

باغ شاهی: ۳۳

بجنورد: ۷، ۹

بحرخزر: ۷، ۹، ۲۲، ۴۱، ۶۰، ۶۱، ۶۷

بخارا: ۵۶

بلدیه: ۶۳

بناپارت, ناپلئون: ۶۰

بندر جز: ۲۹، ۴۳، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳، ۵۵، ۶۲، ۶۴، ۶۶

بندر قرسو: ۴۸، ۵۳، ۵۵

بوستان سعدی: ۵۲

بومهن: ۱۳

بهرامی, دکتر حسین خان: ۱۱

بهرامی, فرج الله خان: ۶, ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۴۷، ۴۸

پ

پستخانه: ۳۳

پل بندرگز: ۵۳

پل سفید: ۲۲

پل فردوس: ۵، ۱۵

پل گمرک: ۵۰

پلنگان, قلعه: ۴۷، ۴۸

پهلوی, مدرسه: ۵۶

پهلوی دژ ـ آق قلعه: ۶۱، ۶۲

ت

تات: ۴۲

تالار, رودخانه: ۱۷، ۲۸

تاله: ۲۱

تایید, مدرسه: ۳۲

تپه همایون: ۴۰، ۴۲

تجن, رودخانه: ۳۴، ۳۶، ۳۷

تخت مرمر: ۶۲

ترکمن, صحرا: ۳۶، ۵۴، ۶۴

تعلیق: ۴۷

تلگرافخانه: ۲۲، ۳۳، ۴۰

توره: ۱۶

تهران: ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۱۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۵۱، ۵۲، ۶۲، ۶۳، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸

تیمور: ۶۲

ج

جابان, جابون: ۱۴

جاجرود: ۱۱، ۲۳، ۱۳، ۱۴، ۶۸

جامع المقدمات: ۴۹

جعفربای: ۵۵، ۵۶

جویبار: ۳۴

جهانبانی, یاورمنصورمیرزا: ۱۱

جهرلنگه, کوه: ۴۳

چ

چراغعلی خان: ۱۱

چهاردانگه, کوه: ۳۶

چهل ستون, عمارت: ۴۰

ح

حافظ شیرازی: ۴۶

حبل المتین, جریده: ۱۶

حکیمی, سرهنگ: ۶۱

حکیمی, مدرسه: ۶۱

خ

خدایارخان, امیرلشگر: ۱۱، ۱۷، ۲۷

خراسان: ۶، ۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲

خط شکسته: ۴۷

خلیج فارس: ۹، ۶۷

خواجه نفس: ۵۴، ۵۵، ۶۱

خوزستان: ۱، ۳، ۵۴، ۵۶

خیوه: ۵۶

د

دادگر: ۱۱

دارالحکومه: ۳۳

درویش: ۴۷

دشتی علی خان: ۹، ۱۱، ۴۷

دلفک, کوه: ۶۵

دلی چای, رود: ۱۵

دماوند: ۱۳، ۱۴، ۱۵

دودانگه, کوه: ۳۶

دوگل: ۱۷

دولت شوروی: ۷

دیویزیون قزاق: ۵۱

ر

رباط: ۱۶، ۱۷

رشتی, میرزا کریم خان: ۱۱

رضائیه: ۱۳

رقاع: ۴۷

رودهن: ۱۳، ۱۴

روس, روسیه: ۵، ۷، ۵۵، ۵۶

روشن, خیابان: ۴۸

ز

زاهدی, سرتیپ فضل الله خان: ۵۵، ۶۰

زاهدی, مدرسه: ۵۵، ۶۱

زندیه: ۳۳

زیرآب, قریه: ۲۲

ژ

ژاپن: ۱۶

‌س

ساری: ۲۵، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۸، ۶۵، ۶۶

سبزوار: ۶۰

سبزه میدان: ۳۲، ۳۳

سربندان: ۱۵

سرتک, قلعه: ۴۶، ۴۸

سرخه حصار: ۱۱، ۱۲

سعدآباد, قصر: ۵۰

سعدی: ۴۶، ۵۲

سفرنامة خوزستان: ۳

سکنه دار, گردنه: ۱۳

سلاخ: ۶۱

سلطان حسین: ۳۹

سلیمان خان, مدرسه: ۳۲

سمنان: ۶

سوادکوه: ۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۳۴

سوئیس: ۲۱

سپاه پلاس: ۱۳

سیاه پیچ: ۱۵

 سیاه رود: ۳۱

سیدآباد: ۱۵

سیوطی: ۴۹

ش

شاپور, مدرسه: ۳۲

شاهرود: ۶۰

شاه صفی: ۳۷

شاه عباس ـ صفوی, شاه عباس: ۱۶، ۲۲، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۲

شاه عباس ثانی: ۴۲

شاه عباس, خیابان: ۴۲

شاه کوه: ۳۷

شاه گیله: ۴۲

شاهنامه: ۱۷، ۱۸

شرقی, عبدالکریم: ۵۵

شفق سرخ, جریده: ۹، ۱۱، ۴۷

شمالی, عبدالرشید: ۵۵

شمیران, شمیرانات: ۵، ۱۴

شورای عالی معارف: ۵۸، ۵۹

شوروی: ۷

شوشتری: ۴۶

شیرگاه: ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵

ص

صحیه: ۱۲، ۳۱، ۶۶

صفائیه: ۳۳

صفوی, شاه اسماعیل: ۳۸

صفوی, شاه عباس: ۱۶، ۳۸

صفی آباد: ۳۷، ۳۸، ۴۰

صمدیه: ۴۹

ط

طالش: ۴۲

ع

عباس آباد: ۱۷، ۱۸، ۶۸

عدلیه: ۲۴

عراق: ۵۶

عرب: ۳۰

عزیزخان, خواجه: ۱۲

عشق آباد: ۷

علی آباد: ۲۵، ۳۱، ۳۴، ۶۶، ۶۷، ۶۸

علیخان, سرتیپ: ۱۱

ف

فرانسه, فرانسوی: ۶۰

فرح آباد: ۳۶، ۳۷

فردوسی: ۱۷، ۴۶

فیروزکوه: ۵، ۶، ۷، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۶۸

ق

قابوس بن وشمگیر: ۶۱

قره سو, رود: ۵۳

قفقاز: ۴۲، ۵۶

قوام صدری, شکرالله خان: ۱۱

ک

کرد: ۱۳

کرد, قریه: ۱۳

کریمخانی, عمارت: ۳۳

کلکته: ۱۶

کلهر, میرزارضا: ۴۷

کوکلان: ۶۰

کیاکلا: ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۱

کیخسرو: ۱۷

گ

گدوک: ۱۶

گرجی, گرجیان: ۴۲

گرگان, رود: ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۱

گز, رود: ۵۳

گلستان, قصر: ۶۷

گلوگاه: ۴۳

گمرک, خیابان: ۴۸

گمش تپه: ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۱

گنبد قابوس: ۶۱

گیلیارد (جیلیارد), قریه: ۱۴

ل

لاهیجان: ۲۷، ۶۷

لشگر شرق: ۹، ۶۰

لوبن, دکتر گوستاو: ۴۷

لیانازوف: ۵۳

م

مؤسسه پاستور: ۳۳

مجلس شورای ملی: ۸، ۱۱، ۲۹، ۳۹

مجلس مؤسسان: ۴

محمدباقرخان, سرهنگ: ۱۱

محمدرضا, شاهپور؛ ولیعهد: ۱۱

محمره: ۶

مرتع جمعه: ۴۶

مرتع چنقور: ۴۶

مرتع قزل شیوار: ۴۶

مزینان: ۶۰

مشهد: ۹، ۱۵

مشهدسر: ۲۸، ۲۹، ۳۷، ۵۰

مصر, مصری: ۴۸، ۵۵

مطبعة قشون: ۴۷

مطلع الشمس, کتاب: ۱۵

مغول: ۳۰، ۳۸، ۴۹، ۶۲

ملک آرائی, عمارت: ۳۳

منجیل: ۶۵

میان کاله: ۴۶، ۵۳

میان کلا: ۲۲

میرزا کریم خان ـ رشتی: ۱۱، ۱۷

میرعماد: ۴۷

ن

نارنجه باغ: ۳۷

ناصرالدین: ۱۵، ۱۶

نجف: ۵۶

نستعلیق: ۴۷، ۵۵

نسخ: ۴۷

نفت خانه: خیابان: ۵۰

نقدی, امیرلشگر: ۱۱، ۱۷

نواب علیه, مدرسه: ۳۲

نیشابور: ۶۰

نیکا, رود: ۳۷

و

ورامین: ۱۳، ۱۴

وزارت جنگ: ۹، ۵۱

وزارت داخله: ۶۳

وزارت صحیه: ۳۱

وزارت دربار: ۱۱

وزارت علوم و معارف: ۳۱، ۴۷، ۵۸، ۵۹

وزارت فوائد عامه: ۲۲، ۳۳، ۳۴

ولیعهد ـ محمدرضا, شاهپور: ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷

ه

هخامنش: ۵۲

هزارجریب: ۴۲

هزار دره, گردنه: ۱۲، ۱۴

هندوستان, هندی: ۲۱

ی

یوموت (یموت): ۶۰