«

»

Print this نوشته

نام‌های کسان

نامهای کسان:

آ

آتا تورک ۱۲۱

ارسطو ۱۹۵

آرون ریمون ۲۳۲

آزمون منوچهر ۸۵ ، ۹۲ ، ۱۲۳ ، ۲۴۱ ، ۲۴۳

آدام اسمیت ۱۸۶ ، ۱۹۵

آقاسی حاجمیرزا ۱۶۴

آقایان فلیکس ۱۴۸ ، ۱۴۹ ، ۱۷۸ ، ۱۷۹

آموزگار دکترجمشید ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، ۱۲۶ ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۲ ، ۱۴۳ ، ۱۴۷ ۱۴۹ ، ۱۵۰ ، ۱۵۱ ، ۱۵۳ ، ۱۵۴ ، ۱۵۸ ، ۱۶۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۶۷ ، ۱۷۲ ، ۱۷۴ ، ۱۷۵ ، ۱۷۶ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۲۳۸

آموزگار دکترسیروس ۸۸ ، ۹۹ ، ۱۷۳ ، ۲۰۴ ، ۲۱۸

آهی شهریار ۲۰۸

ا

احرار احمد ۱۷۱ ، ۱۷۸

احمدی احمد ۱۴۸

احمدی محمود ۱۰۰

اخلاقی هوشنگ ۱۰۰

اخوان جبیب ۳۵

ادیبزاده ایرج ۱۰۰

ارسنجانی حسن ۷۷ ، ۱۳۵

ارفع سرلشگر ۳۷

ازهاری ارتشبدغلامرضا ۷۸ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۸۳

استوپارد تام ۱۹۵

اسعدنظامی دکتر ۲۴۵

اسکندر ۴۸

اسکندری ایرج ۹۴

اسکندری پروانه ۳۴

استالین

اشپنگلر ازوالد ۵۵

اشراق مهندسعبدالحمید ۲۰۴

اشتوکهاوزن ۱۹۵۴۰

اعلم جمشید ۱۸۴

افشارطوس ۴۴

افلاطون ۴۸

اقبالآشتیانی عباس ۱۵

اقلیدس ۱۱۲

اکمل دکترخسرو ۲۰۳

الخاصه لوتر ۲۰۶

امیرشاهی شهرآشوب ۱۰۰

امیرشاهی مهشید ۱۴۱

امین همایون ۱۳

امینی دکترعلی ۷۵ ، ۹۲ ، ۱۳۵ ، ۱۶۲ ، ۱۶۸ ، ۲۰۵ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰

اوجی حمید ۱۰۰ ، ۱۰۱

اویسی ارتشبد ۱۹۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۲۲۴ ۲۲۷

اهری دکترحسین ۸۵ ، ۸۶

ایبسن ۲۴۷

استریندبرگ ۲۴۷

ایزاک ژول ۱۵

ارتگا ای گاست ۳۶

ایادی سرلشگر ۱۷۹

ب

بابائیان مسعود ۲۰۶

باتمانقلیچ بهمن ۱۴۸ ، ۱۹۷ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲

بازرگان مهدی ۱۸۱

باستانی علی ۱۷۹ ، ۲۳۷

باهری دکترمحمد ۱۲۶ ، ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۸۹

باهنر ۱۶۷

بختیار سپهبدتیمور ۱۰۰

بختیار شاپور ۱۷۳ ، ۱۸۸ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۴۱

برامز ۱۸

بتهوون ۱۱

برژنف ۱۱۰

بدیعزاده جواد ۱۱

بلو سائول ۲۴۷

بلوم آلان ۱۲

بوذرجمهری سرلشگر ۹

بومدین ۱۰۴

بهرنگی صمد ۱۱۴

بهروز جهانگیر ۸۵ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۹

بهرهمند دکترمهدی ۶۲ ، ۷۷ ، ۹۹

بهشتی ۱۶۷

بهمنبیگی محمد ۹۰

بهنود مسعود ۱۰۰

بیسمارک ۷۴

بیهقی ۱۸

پ

پارسی آریا ۲۵۷

پادگورنی ۱۱۰

پاکروان سرلشگرحسن ۷۹

پرتو پرویز ۷۹

پزشگان هوشنگ ۱۰۰

پزشگپور محسن ۲۷ ، ۲۴ ، ۳۳

پل قدیس ۱۹۲

پولادین سرهنگ ۲۲۵

پورشریعتی هوشنگ ۷۳ ، ۱۰۰

پهلوی شاهدختاشرف ۹۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۷۹ ، ۲۰۷

پهلوی شاهزادهرضا ۱۹۷ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ۲۱۴ ، ۲۱۵ ، ۲۲۰

پهلوینیا شهرام ۱۷۹

پیرنیا ۱۴

پیشهوری ۴۵ ، ۱۹۱

ت

تالیران ۱۱۳

تبریزی ایرج ۸۷ ، ۱۰۰

تختی ۱۱۴

تدین عطاءالله ۱۶۱

تفضلی جهانگیر ۳۲ ، ۸۷

تقیان لاله ۱۰۰

تقیزاده جواد ۲۵ ، ۲۷

ث

ثابتی پرویز ۱۲۸ ، ۱۵۷ ، ۱۵۹

ج

جزنی بیژن ۱۱۳

جعفریان محمود ۱۳۳ ، ۱۳۴

جفرسون ۱۲

جمالی ابوالقاسم ۹

جمالی ثریا (مادرم) ۵ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۴۳ ، ۸۵ ، ۱۰۵ ، ۲۵۳

جمالالدین واعظ ۹

جمالی قمر ۱۰

جهانبانی سپهبدنادر ۱۴۸

چ

چاگلیانگیل احسان صبری ۲۵۵ ، ۲۵۶

چرچ سناتور فرانک ۷۳

ح

حافظ ۱۱

حبشیزاده ۱۰۰

حسین ملک ۱۳۵

حسینبر دکترغلامرضا ۱۲۶

حقیقی مهرداد ۱۰۰

حکمت بیژن ۳۸

حکیمالملک ۳۹

خ

خاقانی ۱۸ ، ۲۲۷

خدایار ناصر ۲

خرسند بیژن ۱۰۰

خسروداد سرلشگرمنوچهر ۲۲۴

خلعتبری عباسعلی ۱۴۴

خمینی ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۴۷ ، ۱۵۱ ، ۱۵۹ ، ۱۷۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۵ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۷

خوجه انور ۱۵۰

خوشخلق محمد ۱۰۱

د

داریوش پرویز ۲۴۱

دادفر محمد ۲۱۷

دانته ۱۹۵

دانشوری ضیاء ۱۶۱

داستایوسکی ۲۹

داور علیاکبر ۱۱

دایان موشه ۹۸

دربندی حسینسادات ۷۱

درمبخش کامبیز ۱۰۱

دلکش ۱۶۴

دمیرل سلیمان ۲۵۵

دوریان پاتریشیا ۱۷۴

دها مهدی ۱۵۳

ذ

ذبیح سپهر ۱۲۱

ذبیحیان یدالله ۱۰۰

ر

رازیانس ایرن ۷۴

راستو والت ویتمن ۷۴

رامبد هلاکو ۲۱۷ ، ۲۲۴

رحیمی سپهبد ۲۲۴

رضاشاه ۹ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۴۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۷۸ ، ۲۲۴

رضائی علی ۲۱۷

رفسنجانی ۲۰۵

رودکی ۱۸

روزولت ۱۵

رئیس علیرضا ۲۸

رجبی ۳۸

رضائیه امیل ۲۰۶

روحانی منصور ۱۸۵ ، ۲۴۰

رهبانی منصور ۱۰۱

ریمان ۱۱۲

ز

زاهدی اردشیر (برادر خانمم) ۱۲ ، ۵۶ ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۳ ، ۱۲۵ ، ۱۴۶ ، ۱۸۴ ، ۱۸۷ ، ۲۱۸ ، ۲۵۵

زاهدی سپهبد فضلالله ۵۵ ، ۵۶ ، ۱۰۷ ، ۱۸۴ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶

زاهدی هما (خانمم) ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۳۸ ، ۱۴۵ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۶۳ ، ۱۸۵ ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۲۴۲ ، ۲۴۸ ، ۲۵۳ ۲۵۵ ، ۲۵۶

زرتشت ۱۱

زندنیا دکترشاپور ۳۰ ، ۳۸ ، ۷۷ ، ۱۰۰ ، ۱۹۱

س

سامانیان ۹۴

سپهری سهراب ۳۰ ، ۶۳

سعادت فتح الله ۱۶۱

سعدی ۱۲ ، ۱۷

سمسار دکتر مهدی ۹۹ ، ۱۲۸

سمیعی غلامرضا ۲۰۳

سنائی ۱۸ ، ۲۴۸

سنجابی ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳

سوکارنو ۵۱ ، ۵۵

سهیلی علی ۳۲

سیاسی علی اکبر ۴۵

ش

شا برنارد ۲۴۷

شاپور دوم ۲۵۴

شاه (محمد رضا شاه) ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۵ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۱ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۷۳ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۷۸ ، ۸۲ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۵ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۲۹ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶ ، ۱۳۷  ۱۳۸ ، ۱۴۴ ، ۱۴۵ ، ۱۴۶ ، ۱۴۸ ، ۱۴۹ ، ۱۵۰ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۵ ، ۱۶۰ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۶۶ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۳ ، ۱۷۵ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۳ ، ۱۸۴ ، ۱۹۵ ، ۱۹۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۳۹ ، ۲۴۲ ، ۲۵۵

شاهرودیمیرزائی فریده ۸۶ ، ۹۹

شاهقلی دکترمنوچهر ۱۶۵

شاه نظریان روبن ۱۰۰

شرکاء جلیل ۱۵۴

شریعتمداری ۱۷۵

شریف امامی ۱۵۷ ، ۱۵۹ ، ۱۶۲ ، ۱۶۸ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ ، ۱۷۶ ، ۱۷۸ ، ۱۸۶ ، ۱۸۹ ، ۲۰۵

شکرائی ۲۵۶

شکسپیر ۱۶ ۱۷

شریعتی ۵۴

شفیق محمدموسی ۱۶۵

شهبازی یدالله ۱۰۹

شهبانو ۱۰۵ ، ۱۱۱ ، ۱۲۹ ، ۱۵۳ ، ۱۹۷

شیبانی منوچهر ۳۰ ، ۳۱

شیرین بیگ ۱۴۶

شیخالاسلامزاده دکترشجاع ۱۸۶ ، ۱۸۹ ، ۳۴۳

شهیدی احمد ۲۳۸

ص

صالحیار غلامحسین ۹۵ ، ۹۹

صدر امام موسی ۹

صدر الاشراف ۳۹

صدام حسین ۱۰۴

صدری سپهبدمنصور ۱۸۶ ، ۲۴۴

صدقیانی رضا ۱۸۵

صدیقی دکترغلامحسین ۷۶ ، ۷۷ ، ۲۲۰

صفوت بهمن ۱۰۰

صمیمی جعفر ۶۹

صنعتیزاده همایون ۶۸ ، ۷۰ ، ۷۵ ، ۹۰

صوراسرافیل بهروز ۱۰۰

ط

طالع دکترهوشنگ ۳۳۳

طالقانی محمود ۱۷۵ ، ۲۴۱

طباطبائی سیدضیاءالدین ۲۳ ، ۵۲

طهماسبی خلیل ۵۴

ع

عالیه خانم ۱۰

عالیخانی دکترعلینقی ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۱۵۳ ، ۲۰۴

عامری ۱۱۴

عاملیتهرانی دکترمحمدرضا ۳۴ ، ۱۷۲ ، ۱۹۱

عزیزپور بتول ۱۰۰

عبدالناصر ۵۱ ، ۵۵ ، ۶۶

عسگری نورمحمد ۴۵

عصار دکترنصیر ۸۸ ، ۲۰۳

علائی منصور ۲۰۰۶

علم اسدالله ۷۵ ، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۴ ، ۱۰۵ ، ۱۱۹ ، ۱۴۴ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰

علیآبادی دکترایرج ۷۲

علینژاد سیروس ۱۰۰ ، ۱۶۹

علیآبادی دکترمحمدحسین ۶۳

غ

غنی سیروس ۷۶

غفاری علی ۲۳۷

ف

فاطمی دکترحسین ۵۱ ، ۵۵

فاطمی دکترشاهین ۲۰۵ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹

فرازمند تورج ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷

فرخی ۱۸

فرمانفرمائیان سیروس ۲۰۴

فروهر بیژن ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۸

فروهر داریوش ۲۴ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۱۳۰

فرزاد مسعود ۱۷

فردوسی ۱۱ ، ۹۴

فرشچی علی ۱۳۳

فرمانفرمائیان دکترخداداد ۱۰۹

فلسفی نصرالله ۱۵

فوزیه والاحضرت ۱۴۶

ق

قریشی احمد ۲۰۰۵ ، ۲۱۳

قاسمی مهدی ۱۷۱

مظفری داودقاجار ۱۲۳

قائد محمد ۱۰۰

قرنی سرلشگر ۵۸ ، ۲۲۶

قرهباقی ارتشبدعباس ۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۱۷۱

قوامالسلطنه ۲۲ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱ ، ۵۴ ۱۱۱ ، ۲۲۶

ک

کارتر جیمی ۱۳۵ ، ۱۳۶ ، ۱۵۰

کاسترو فیدل ۱۵۰

کاشانی ابولقاسم ۴۹ ، ۵۴

کاشانی ثابت مهندس ۱۶۱

کاشفی محمود ۲۳۹

کاظمیه اسلام ۲۰۵

کامبخش ۲۵

کانت ۱۹ ، ۱۹۵

کلئوپاترا ۱۷۱

کرنسکی ۵۲

کریمپناهی خسرو ۱۲۳

کریمپور شیرازی ۵۳

کمال سپهبدعزیزالله ۲۲۱

کندی جان ۶۷ ، ۸۲ ، ۱۳۵

کندی رابرت ۸۳

کیانپور دکترغلامرضا ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ ۱۵۳ ، ۱۹۱

کیسینجر هنری ۷۴

گ

گابریلیان هاگوپ ۶۹ ، ۸۶

گراکی (برادران)

گیلانی گلچین ۲۵۹

گلستان ابراهیم ۱۴۱

گلسرخی خسرو ۱۰۰ ، ۱۱۳

گنجی دکترمنوچهر ۱۷۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۱۹

گوارا چه ۱۵۰

گوران فیروز ۱۰۰

گودرز ۱۹

گودریان مارشال ۹۸

گویا فرانچسکو ۷۲

ل

لاجوردیان اکبر ۲۵۱ ، ۲۵۴ ، ۲۵۶ ، ۲۵۳

لاک ۱۹۵

لایب نیتز ۱۵

لرنر ۷۴

لیپست ۷۴

لیپمن والتر ۵۸

لین سرآلن ۷۰

م

مائو تسه تونگ ۱۵۰

ماله آلبر ۱۵

مان توماس ۱۶۴

ماهلر گوستاو ۱۶۳

مترنیخ ۷۴

متیندفتری هدایت ۷۲

مژلومیان آلکساندر ۱۵۳

مجیدی عبدالمجید ۱۶۶

محیط دکتربهرام ۱۸۴

مدرس دکتر ضیاء ۳۰ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۲۴۹ ، ۲۵۰

مسعود سعد ۱۸ ، ۱۵ ، ۲۸

مسعودی عباس ۶۲ ، ۶۶ ، ۷۳ ، ۸۲ ، ۸۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷

مسعودی فرهاد ۲۳۸

معاضد ناصر ۲۵

معینی ناصر ۳۸

معتمدی فضل الله ۷۶

معینزاده دکتر ۱۸۹

معینیان نصرتالله ۱۸۱

مصباحزاده دکترمصطفی ۹۶ ، ۱۲۰ ، ۱۶۰

مصداقی ۸۸

مصدق ۲۳ ، ۳۴ ، ۳۸ ، ۴۲ ، ۴۴ ، ۴۵ ۴۶ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۷۷ ، ۱۹۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶

مطهری ۱۶۷۹۰

مفرح غلامعلی ۸۷

مقدم سپهبدناصر ۸۵ ، ۱۵۷ ، ۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۱۷۵ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹

مکری دکترمنوچهر ۳۵

مکگاورن جرج مونتگومری ۶۳

ملکی خلیل ۷۷

ممتاز سرهنگ ۷۶ ، ۸۷

ممیز دکترحبیب ۲۰۶

منشیزاده ابراهیم ۳۵

منشیزاده دکترداود ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۸ ، ۵۹

منصور جواد ۹۵

موتزارت ۱۸

موسولینی ۱۳

مولوی ۱۸ ، ۲۵۴

مهاجر مسعود ۱۰۰

مهدوی حسین ۷۲ ، ۷۶

مهدوی فریدون ۷۲ ، ۷۶ ، ۱۴۹ ، ۱۸۶ ، ۲۴۱ ، ۲۴۳

مهری حسین ۱۰۰

میلر ویلیام گرین ۷۲

ن

نادرپور نادر ۲۴

نادری سرهنگ ۴۴

ناصر خسرو ۱۸ ، ۲۵۴

ناصرالدین شاه ۱۳ ، ۱۲۵

ناطقی بهنام ۱۰۰

نائینی عمید ۱۰۱

نصیری نعمتالله ۸۴ ، ۹۵ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۲۲۵ ، ۲۴۴

نظامی ۱۱ ، ۱۲

نقیبی پرویز ۱۰۰

نکرومه ۵۱

نگو دین زیم ۸۳

 نور صادقی ۳۰

نصیری داود ۱۷۹

نیچه ۳۶ ، ۲۳۲

نیکبین فرح ۲۵۵

نیکپی غلامرضا ۱۸۵ ، ۲۴۴

نیلیآرام دکتر اسد ۱۸۶

نیکسون ۶۷ ، ۷۲

و

وارن ۵۶

واگنر ۱۸

وحیدی ایرج ۱۸۶

وزیری هوشنگ ۱۰۰ ، ۱۹۱ ، ۲۰۶ ، ۲۰۸

ولیان دکترعبدالعظیم ۱۱۷ ، ۱۸۵ ، ۲۴۱

ولتر ۱۵

ویلکی وندل ۱۵

وینوگرادف ۱۱۰

ویور ۲۰۱

ه

هابس ۱۹۵

هاتفی رحمان ۱۶۰

هاشمینژاد قاسم ۱۰۰

هدایت صادق ۱۷

همایون آفاق ۱۳

همایون ابوالحسن ۱۳

همایون اعظم ۱۳

همایون افتخار ۱۳

همایون ژینوس ۱۰

همایون سیروس ۱۰ ، ۱۸۱

همایون شاپور ۱۰ ، ۲۳۵

همایون عبدالحسین ۱۳

همایون علی ۹

همایون فخری ۱۳

همایون نورالله (پدرم) ۹ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۶ ۱۹ ، ۲۳ ، ۳۱ ، ۱۰۱ ، ۱۸۱ ، ۲۴۶ ، ۲۴۷ ، ۲۴۸ ، ۲۵۵

همایون وقار ۱۳

همایون هوشنگ ۱۰

هوسمن بارون ۹

هویدا امیرعباس ۳۸ ، ۷۵ ، ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۹۱ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶ ، ۱۱۹ ، ۱۲۵ ، ۱۴۵ ، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۳۷ ۱۴۴ ، ۱۴۸ ، ۱۵۰ ، ۱۵۵ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۶۴ ، ۱۶۵ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۷۶ ، ۱۷۹ ، ۱۸۹ ، ۲۳۱ ، ۲۳۷ ، ۲۳۹ ، ۲۴۳

هویدا فریدون ۱۵۰

هیندنبورگ ۵۲

هیوم ۱۹۵

ی

یاسر عرفات ۱۵۰

یاسمی رشید ۱۵ ، ۱۷

یزدانی هژبر ۱۴۸

یگانه دکترمحمد ۱۴۹

یگانه ناصر ۱۶۴

یوشیج نیما ۱۷