«

»

Print this نوشته

سخنان حجت کلاشی با کانال یک مورخ ۲۴ آبان

سخنان حجت کلاشی با کانال یک مورخ ۲۴ آبان

HK

سخنان حجت کلاشی با کانال یک مورخ ۲۴ آبان

‌ ‌

ــ تغییر فاز مبارزاتی مردم به مقاومت و تداوم مبارزه پس از دو ماه سرکوب و کشتار

ــ برنامه‌های جریان اصلاحات برای کسب قدرت پس از شکست ایده‌های جامعه مدنی/  جمهوری سوم و اصلاحات ساختاری طرح جریان امنیتی اصلاحات برای گذار از جمهوری اسلامی

ــ اصلاح‌طلبان طرحی برای اداره جامعه ندارند و جمهوری سوم آنها همان جمهوری وحشت است که حاصل آن آنارشیسم و آشوب و جنگ همه علیه همه خواهد بود.

ــ جریان ملی در بلوچستان با تکیه بر سرداران طوایف با فهم ملی و آگاه به دولت مدرن ایران حرکت می‌کرد و اکنون نیز نمی‌تواند بر پایه مذهب پیش برود

ــ شاهزاده رضا پهلوی سرمایه ملی هستند و نقش ایشان در شرایط بحرانی اهمیت خواهد داشت

ــ نهاد پادشاهی برای ایران مفید و بالاتر از آن یک ضرورت است