«

»

Print this نوشته

..

OK2

مقاومت دلیرانۀ مردم اوکراین در برابر تجاوز بربرمنشانه ارتش روسیه به این کشور، نشاندهنده این است که روسیه بازنده اخلاقی و انسانی این تجاوز ددمنشانه خواهد بود و حضور مردمان بسیاری از کشورهای جهان در خیابانها در حمایت از مقاومت مردم اوکراین در برابر تجاوز روسیه و کشتار وحشیانۀ مردم این کشور نیز گواه براین شکست اخلاقی و انسانی می‌باشد.

طبیعی است که جناحهای سهیم در رژیم اسلامی با مشاهده مقاومت دلیرانه مردم اوکراین و در محاصره قرارگرفتن روسیه از سوی کشورهای آزاد جهان از مواضع قبلی‌ خود بظاهر و برای عوام‌فریبی عقب‌نشینی کرده و میدان بازی جدیدی برای خود باز کرده؛ یکی به نعل زنند و یکی به میخ! طبیعی است که رژیم اسلامی با این بازیها می‌خواهد راه باریکه‌ای برای بقای خود باز نگهدارد. اما ایرانیان ایراندوست نه تنها نباید وارد این میدان بازی شوند بلکه باید با جدا کردن صف خود از رژیم اسلامی و نشان دادن مخالفت آشکار و محکوم کردن صریح و روشنِ تجاوز ارتش روسیه به اوکراین، در کنار مردم مقاوم اوکراین و دولت این کشور بایستند