«

»

Print this نوشته

داریوش همایون همچنان در میان ما حاضر است!

سخنان داریوش همایون، برای همۀ آن ایرانیانی که برای میهن خویش آینده‌ای نیک آرزو می‌کنند و در راه آن می‌کوشند، سرچشمۀ سرزندگی عمل و پشتیبان پویندگی راه دشوارِ «فرهنگ والایی» ملت و مردمانی‌ست که نمی‌توانند و نمی‌خواهند به موقعیت فرودستی و وضعیت سرشکستگی خویش در «سه جهانی» که امروز در پارگین آن گرفتار آمده‌اند، تن در دهند.

D-Homayounداریوش همایون همچنان در میان ما حاضر است!

نقش هر سخن، تا زمانی که در مسیر بهتر کردن زندگانی مردمانی پیام‌های زنده و ارزنده داشته باشد، در ذهن‌ها و حافظه‌ها، رنگ نمی‌بازد و همچون سرچشمه‌ایی مهیای جاری شدن در عملِ مردمان آگاه است. سخنان داریوش همایون، برای همۀ آن ایرانیانی که برای میهن خویش آینده‌ای نیک آرزو می‌کنند و در راه آن می‌کوشند، سرچشمۀ سرزندگی عمل و پشتیبان پویندگی راه دشوارِ «فرهنگ والایی» ملت و مردمانی‌ست که نمی‌توانند و نمی‌خواهند به موقعیت فرودستی و وضعیت سرشکستگی خویش در «سه جهانی» که امروز در پارگین آن گرفتار آمده‌اند، تن در دهند. در گرامیداشت یاد زندۀ داریوش همایون، در دهمین سالگرد درگذشت وی، توجه دوستداران و علاقه‌مندان را به سخنان علی کشگر در معرفی دو فصل‌ از فصل‌های نهایی کتاب «صدسال کشاکش با تجدد» ـ فصل یازدهم: «بیرون آمدن از مرداب اندیشه و تاریخ» و فصل سیزدهم: «بیرون از جهان‌های ما» ـ جلب می‌کنیم، که در سمیناری به‌منظور معرفی این اثر در دسامبر ۲۰۰۶ ایراد گردید. معرفِ این دوفصل، در سخنان خود، بر نکات و عناصری از بحث‌های داریوش همایون تکیه کرده است که رابطۀ نزدیک و پیوند ملموس آنها با مضمون پیکار فرهنگی و فکری و عملی که امروز در میهنمان درگیر است، را نمایانده و برجسته نموده است. انتشار دوبارۀ این معرفی به منظور نشان دادن پیوند بحث‌های داریوش همایون با مضمون پیکار امروز مردم ایران و جوانان میهن‌مان، به باور ما، یادمان شایستۀ فردی‌ست که به رغم غیبت دهسالۀ خود، همچنان در میان ما حاضر است و تا جایی که به اهداف این پیکار مربوط می‌شود، این حضور همچنان باقی و هر روز بیش از پیش، ملموس‌تر می‌شود.

***

سخنان علی کشگر در معرفی دو فصل‌ از فصل‌های نهایی کتاب «صدسال کشاکش با تجدد»

Sadsal11