«

»

Print this نوشته

اردشیر زاهدی در گفتگو با بیژن فرهودی

‌‌‌منظور شما این است که حقوق شاهزاده از خارج تامین می‌شود و ایشان جزو آن کسانی است که برای این کار مناسب نیست؟‌

من گفتم «کسانی که»، هیچ وقت نمی‌گویم، چون نمی‌دانم. من نظرم این است ولی عمه و مادربزرگ من که زنده نیستند به او پول بدهند. ببینید، هیچ کشوری سقوط نکرده مگر این که خودشان را بفروشند. کسی که خودش را به خارج فروخت نمی‌تواند به درد مردمش بخورد.

‌ــــــــــــــــــــــــــــــ

کسی که خودش را به خارج فروخت نمی‌تواند به درد مردمش بخورد.