بایگانی موضوعی: دکترجواد طباطبایی

تجدید مطلعى در مفهوم سنت / دکتر جواد طباطبایی

جنبش مشروطه خواهى را از این حیث نمى‌توان مقدمه انقلاب اسلامى دانست که آن براى تأسیس آزادى بود، درحالى که شعار اصلى این عدالت خواهى بود. نظریه پردازان سیاسى که گونه‌‌‌های انقلاب دوران جدید را مورد بررسى قرار داده‌اند، از الکسى دو توکویل تا آرنت، دو نوع انقلاب‌‌‌های براى آزادى و برابرى را از یکدیگر تمییز داده و سرشت متفاوت آن دو را توضیح داده‌اند. این نویسندگان انقلاب انگلستان و آمریکا را از نوع انقلاب‌‌‌های براى آزادى و انقلاب فرانسه را از انقلاب‌‌‌های براى عدالت و برابرى دانسته‌اند.

‌ ‌